14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil.

•••

Stk. 2 En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig.

•••

Stk. 3 Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger.

•••

Stk. 4 Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person.

•••

Stk. 5 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom.

•••
profile photo
Profilside