14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at:

 • 1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 4.

 • 2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredjepartskontrol af brandforhold.

 • 3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunktet for ibrugtagning.

 • 4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer.

 • 5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk dimensionering omfattende:

  • a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav.

  • b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier.

  • c) Modellering af scenarierne.

  • d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier.

  • e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser.

•••

Stk. 2 Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.

•••

Stk. 3 Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt.

•••

Stk. 4 Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis.

•••

Stk. 5 For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i.

•••

Stk. 6 Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af:

 • 1) En brandstrategirapport.

 • 2) Brandtekniske beregninger.

 • 3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende.

 • 4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold.

 • 5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen.

 • 6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale.

•••
profile photo
Profilside