14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Med bøde straffes den, der

  • 1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering,

  • 2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat,

  • 3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet,

  • 4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse,

  • 5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de personer, der anvender den transportable konstruktion, eller andre,

  • 6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med inspektionen af konstruktionen,

  • 7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport,

  • 8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne bekendtgørelse,

  • 9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller

  • 10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den, som certifikatet omhandler.

•••

Stk. 2 Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret herfor den, der har opstillet konstruktionen, den, der har ladet konstruktionen opstille, eller den, der har taget konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser.

•••
profile photo
Profilside