Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 16

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af.

Stk. 2 Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten.

Stk. 3 Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt.