Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 10

En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys.

Stk. 2 Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres.

Stk. 3 Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.

Stk. 4 Stk. 4 ophæves den 31. august 2022, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juni 2021. Fra og med den 17. marts 2020 kan fornyelse af certifikater udskydes, hvis konstruktionen ikke opsættes inden udløbet af certificeringsperioden, og fornyelse af certifikatet ikke kan gennemføres, uden at konstruktionen opsættes. Fornyelse af certifikatet kan udskydes indtil førstkommende opsætning af konstruktionen, dog senest til den 31. august 2022 og efter reglerne på det oprindelige certificeringstidspunkt.

Stk. 5 Stk. 5 ophæves den 31. august 2022, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juni 2021. Hvis fornyelse af certifikatet udskydes, løber den nye certificeringsperiode fra den oprindelige dato i 2020, hvor fornyelse af certifikatet skulle have været gennemført.