Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Certificering af transportable konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

§ 2

Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i bygningsreglementet.

§ 3

Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Kapitel 2 Indhentelse af en certificering
§ 4

Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen.

§ 5

Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles.

Stk. 2 Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes.

Kapitel 3 Certificeringsgrundlaget
§ 6

Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse.

§ 7

Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante for den pågældende konstruktion.

§ 8

Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen opbygges af, og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen.

Stk. 2 Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt konstruktionen kan certificeres.

§ 9

Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion.

Stk. 2 Stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende.

Stk. 3 Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne.

§ 10

En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys.

Stk. 2 Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres.

Stk. 3 Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.

Stk. 4 Stk. 4 ophæves den 31. august 2022, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juni 2021. Fra og med den 17. marts 2020 kan fornyelse af certifikater udskydes, hvis konstruktionen ikke opsættes inden udløbet af certificeringsperioden, og fornyelse af certifikatet ikke kan gennemføres, uden at konstruktionen opsættes. Fornyelse af certifikatet kan udskydes indtil førstkommende opsætning af konstruktionen, dog senest til den 31. august 2022 og efter reglerne på det oprindelige certificeringstidspunkt.

Stk. 5 Stk. 5 ophæves den 31. august 2022, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juni 2021. Hvis fornyelse af certifikatet udskydes, løber den nye certificeringsperiode fra den oprindelige dato i 2020, hvor fornyelse af certifikatet skulle have været gennemført.

§ 11

Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet gyldighedsperiode på maksimalt 20 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for certificeringen.

Kapitel 4 Inspektionsrapport og inspektionscertifikat
§ 12

Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion.

Stk. 2 Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat.

Stk. 3 Inspektionsorganet skal opbevare en kopi af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 10 år fra datoen for udarbejdelsen.

§ 13

Inspektionsrapporten skal indeholde:

 • 1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.

 • 2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.

 • 3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.

 • 4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang

  • a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,

  • b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,

  • c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,

  • d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,

  • e) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,

  • f) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og

  • g) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.

 • 5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

 • 6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10.

Stk. 2 Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.

§ 14

Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og en

 • 1) entydig beskrivelse af konstruktionen,

 • 2) angivelse af konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, og

 • 3) angivelse af certificeringens gyldighedsperiode.

Stk. 2 Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.

§ 15

Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Stk. 2 Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for den transportable konstruktion.

Kapitel 5 Ansvarsbestemmelser
§ 16

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af.

Stk. 2 Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten.

Stk. 3 Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt.

§ 17

Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet samt brug, der ikke er i overensstemmelse med de vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug.

Stk. 2 Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved inspektionen fastlagte.

§ 18

Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen af konstruktionen.

§ 19

I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.

Stk. 2 I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.

§ 20

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren.

Kapitel 6 Bygningsmyndigheden
§ 21

Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2 Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning.

§ 22

Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af konstruktionen eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7 Krav til inspektionsorganet (akkreditering)
§ 23

Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse med hensyn til inspektion.

Kapitel 8 Betaling og klage
§ 24

Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 25In

spektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion.

Kapitel 9 Straf
§ 26

Med bøde straffes den, der

 • 1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering,

 • 2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat,

 • 3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet,

 • 4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse,

 • 5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de personer, der anvender den transportable konstruktion, eller andre,

 • 6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med inspektionen af konstruktionen,

 • 7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport,

 • 8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne bekendtgørelse,

 • 9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller

 • 10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den, som certifikatet omhandler.

Stk. 2 Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på en ulovlig måde, påhviler strafansvaret herfor den, der har opstillet konstruktionen, den, der har ladet konstruktionen opstille, eller den, der har taget konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser.

Kapitel 10 Ikrafttræden
§ 27

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner ophæves.