Bekendtgørelse om cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter § 47

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2539 af 14. december 2021

Modtagekontrol
§ 47

Fremstilleren skal sikre sig, at der udføres dokumenteret modtagekontrol for alle leverancer af cannabisprodukter, herunder:

  • 1) At der ved hver levering foreligger dokumentation med oplysninger om dato, angivelse af cannabisproduktets betegnelse, mængde, produktform, styrke batchnummer, eventuel udløbsdato samt leverandørens og modtagerens navn og adresse.

  • 2) At det leverede cannabisprodukt svarer til det bestilte og har været transporteret forsvarligt, i overensstemmelse med eventuelle opbevaringsbetingelser og på en sådan måde, at cannabisproduktets kvalitet ikke er blevet forringet.

  • 3) At pakningerne er intakte og ubeskadigede, og at forsendelsen er forseglet.

  • 4) At leverandøren er i besiddelse af alle relevante tilladelser efter § 9, stk. 1, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer, såfremt de leverede produkter er er omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

  • 5) At den anvendte cannabis i cannabisbulken er dyrket i henhold til god landbrugspraksis (GACP).

  • 6) At fremstillingen af cannabisproduktet overholder god fremstillingspraksis.

  • 7) At det leverede cannabisprodukt er kvalitetskontrolleret i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.

  • 8) At det leverede cannabisprodukt er styrkebestemt over for indhold af THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol) samt eventuelle andre kvalitetsrelevante indholdsstoffer, jf. § 10, nr. 10.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 5-7, nævnte oplysninger skal sikres ved modtagelse af et frigivelsescertifikat fra alle led i kæden, der attesterer, at betingelserne er opfyldt.

Stk. 3 Ved hver levering skal de i stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger medsendes i form af analysecertifikater.

Stk. 4 Leverede produkter skal karantæneres indtil modtagekontrollen udføres og dokumenteres.

Stk. 5 Det modtagne cannabisprodukt skal kontrolleres imod en verificeret version af cannabisproduktet.