14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Sikredes egenbetaling kan højst udgøre 10.000 kr. pr. byggeskade, pr. boligenhed eller erhvervsenhed. Hvis der opstår flere byggeskader, kan egenbetalingen højst udgøre 20.000 kr. pr. boligenhed eller erhvervsenhed i forsikringens løbetid.

•••

Stk. 2 Selvrisiko, der er afholdt i henhold til en anden tingsforsikring, medregnes i opgørelsen af egenbetalingen efter stk. 1, såfremt byggeskaden er dækningsberettiget.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte beløb reguleres hvert tredje år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned i det foregående år. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1000. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2011.

•••

Stk. 4 Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør hvert tredje år det afrundede beløbs størrelse.

•••
profile photo
Profilside