Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 31

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

Udsættelse for stoffer og materialer m.v.
§ 31

Hvor der er fare for, at luften indeholder sundhedsskadelige eller brændbare stoffer eller materialer skal luften kontrolleres, og der skal træffes effektive foranstaltninger til beskyttelse af de beskæftigede mod påvirkninger herfra og til forebyggelse af risikoen for ulykker. Kontrollen skal foretages kontinuerligt. Der skal være truffet foranstaltninger, så den pågældende hurtigt og effektivt kan komme væk og få hjælp.

Stk. 2 En beskæftiget må under ingen omstændigheder udsættes for en indesluttet atmosfære, der indebærer en særlig risiko for liv eller helbred, f.eks. ved arbejde i rum, brønde eller rør. Den beskæftigede skal som minimum til stadighed overvåges udefra, og alle hensigtsmæssige forholdsregler skal træffes med henblik på, at den pågældende hurtigt og effektivt kan reddes ud og få hjælp.

Stk. 3 Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, stank m.v., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes.

Stk. 4 Ventilationsanlæg skal være indrettet og placeret, så sundhedsskadelig støj og træk undgås og således, at vedligeholdelsen kan ske på forsvarlig måde. Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion.

Stk. 5 Andre må ikke arbejde eller opholde sig så nær de i stk. 1 - 4 nævnte områder, arbejdsprocesser m.v., at de udsættes for fare eller sundhedsskadelig påvirkning.