Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 7

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter til Udlændingestyrelsen inden den 10. september, jf. § 5, stk. 1, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september kommunekvoterne for det kommende år (fastsatte kommunekvoter), jf. integrationslovens § 8, stk. 3.

Stk. 2 Ved beregningen af kommunekvoterne beregnes først kommunernes kvoteandele. Kvoteandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 8, stk. 1-3.

Stk. 3 På grundlag af kvoteandelen, jf. stk. 2, opgøres den beregnede kommunekvote for den enkelte kommune. Den beregnede kommunekvote opgøres ved at gange kvoteandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 4 På grundlag af den beregnede kommunekvote, jf. stk. 3, opgøres den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune. Den foreløbige kommunekvote opgøres som den beregnede kommunekvote fratrukket det antal familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 5 Er den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, jf. stk. 4, negativ, fastsættes kommunekvoten for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af kommunekvoten for de kommuner, der har en positiv foreløbig kommunekvote, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige kommunekvoter i regionen og regionskvoten, jf. §§ 3 og 4. Denne forskel fordeles mellem de kommuner i regionen, der har en positiv foreløbig kommunekvote, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige kommunekvoter i regionen. Den fordelte forskel fratrækkes den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

Stk. 6 Udlændingestyrelsen kan ved kvotefastsættelsen fravige kommunekvoterne, jf. stk. 5, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte kommuner.

Stk. 7 Ændres de fastsatte regionskvoter for det indeværende eller kommende kalenderår, fastsætter Udlændingestyrelsen samtidig det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år.

Stk. 8 Ved en reduktion af landstallet vil ændringerne foretages ved en forholdsmæssig reduktion af de til enhver tid fastsatte kommunekvoter i forhold til det ændrede landstal, jf. integrationslovens § 8, stk. 2.

Stk. 9 Ved et forhøjet landstal som følge af stigninger i flygtningetallet vil ændringerne foretages ved en genberegning af de til enhver tid fastsatte kommunekvoter, jf. dog stk. 10 og 11, jf. integrationslovens § 8, stk. 2. Ved genberegningen anvendes det samme datagrundlag for opgørelsen af befolkningssammensætningen i den enkelte kommune, som Udlændingestyrelsen anvendte ved første udmelding af landstallet.

Stk. 10 Ved ændring af landstallet tages ved fastsættelsen af de ændrede kommunekvoter højde for de aftaler, der er indgået om fordelingen af flygtninge ved ændring af landstallet efter reglerne i § 6, stk. 3-5.

Stk. 11 Ved et forhøjet landstal har Udlændingestyrelsen mulighed for at beslutte, at et antal flygtninge fordeles til en eller flere kommuner på baggrund af kommunernes frivillige ønsker. Fordelingen vil ske forud for den øvrige fastsættelse af ændrede regions- og kommunekvoter og blive udmeldt samtidig med det nye ændrede landstal og de nye ændrede kommunekvoter. Det er en betingelse for en sådan fordeling på baggrund af en kommunes frivillige ønske, at kommunen forud for ændringerne af landstallet har givet meddelelse herom til Udlændingestyrelsen. Kommunens frivillige anmodning skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelsen.