Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 4

Regionskvoterne fastsættes som summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i den pågældende region, jf. stk. 5, jf. dog stk. 6.

Stk. 2 Ved beregningen af fordelingstallene beregnes først kommunernes fordelingsandele. Fordelingsandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 8, stk. 1-3.

Stk. 3 På grundlag af fordelingsandelen, jf. stk. 2, opgøres det beregnede fordelingstal for den enkelte kommune. Det beregnede fordelingstal opgøres ved at gange fordelingsandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 4 På grundlag af det beregnede fordelingstal, jf. stk. 3, opgøres det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune. Det foreløbige fordelingstal opgøres som det beregnede fordelingstal fratrukket det antal familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 5 Er det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, jf. stk. 4, negativt, fastsættes fordelingstallet for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af fordelingstallet for de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige fordelingstal og landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1. Denne forskel fordeles mellem de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige fordelingstal. Den fordelte forskel fratrækkes det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

Stk. 6 Udlændingestyrelsen kan ved kvotefastsættelsen fravige summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i den pågældende region, jf. stk. 5, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte regioner.

Stk. 7 Ændres landstallet for det indeværende eller kommende kalenderår i medfør af § 2, stk. 5 eller 6, fastsætter Udlændingestyrelsen samtidig de ændrede regionskvoter, jf. § 3, stk. 2. Ved et forhøjet landstal som følge af stigninger i flygtningetallet vil ændringerne foretages ved en genberegning af de til enhver tid fastsatte regionskvoter. Ved genberegningen anvendes det samme datagrundlag for opgørelsen af befolkningssammensætningen i den enkelte region, som Udlændingestyrelsen anvendte ved første udmelding af landstallet. Ved en reduktion af landstallet vil ændringerne foretages ved en forholdsmæssig reduktion af de til enhver tid fastsatte regionskvoter.