Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 12

Udlændingestyrelsen skal ved afgørelser om visitering til en kommune som et helt centralt hensyn lægge vægt på den pågældende flygtnings mulighed for at komme i beskæftigelse. Der kan i den forbindelse lægges vægt på den pågældendes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt erhvervserfaring sammenholdt med de af kommunerne indberettede oplysninger om kommunens og de omkringliggende kommuners arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold m.v. Der kan derudover lægges vægt på øvrige relevante forhold, som kommunerne og omkringliggende kommuner har indberettet.

Stk. 2 Hensynet til de i stk. 1 nævnte forhold skal fraviges, såfremt der foreligger ganske særlige personlige forhold, herunder hvis flygtningen har nærtstående familiemæssig tilknytning til personer, der bor i Danmark, eller har særlige behov for speciel behandling m.v., der taler for at visitere til en anden kommune.

Stk. 3 Udlændingestyrelsen kan derudover ved afgørelser om visitering lægge vægt på den pågældende flygtnings seneste opholdssted.

Stk. 4 Har den pågældende flygtning godtgjort at have et faktisk og reelt jobtilbud, jf. § 11, stk. 4, skal den pågældende som udgangspunkt visiteres til den kommune, hvor arbejdspladsen er beliggende eller en nærliggende kommune.

Stk. 5 Udover de i stk. 1-3 nævnte forhold kan Udlændingestyrelsen ved afgørelser om visitering lægge vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners behandlings- og institutionstilbud, såfremt særlige personlige forhold taler derfor.