Bekendtgørelse om boligjobordningen

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om boligjobordningen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 391 af 28. marts 2022

I medfør af § 8 V, stk. 9, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Omfattede ydelser
§ 1

Boligjobordningen giver skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. bilag 1 til ligningsloven »Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem«.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte serviceydelser skal være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller af en person, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb og er fuldt skattepligtig til Danmark.

Stk. 3 Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den bolig, hvor arbejdet udføres.

Stk. 4 Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 5 Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig vedrørende de i stk. 1 nævnte serviceydelser, hvis fritidsboligen er udlejet i løbet af indkomståret.

Kapitel 2 Omfattede boliger og personkreds
§ 2

Fradrag efter boligjobordningen er betinget af, at den skattepligtige ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

Stk. 2 Er der tale om en helårsbolig, er det en betingelse, at arbejdet er udført vedrørende den helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Stk. 3 Er der tale om en fritidsbolig, er det en betingelse, at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse. Ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig kan også tage fradrag for arbejde vedrørende ejerens fritidsbolig under de samme betingelser som ejeren af fritidsboligen under forudsætning af, at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Kapitel 3 Dokumentation for det udførte arbejde
§ 3

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde

 • 1) oplysninger om det udførte arbejde,

 • 2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

 • 3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

 • 4) dato for arbejdets udførelse og

 • 5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Kapitel 4 Betaling for det udførte arbejde
§ 4

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af

 • 1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

 • 2) overførsel via internet (netbank) eller

 • 3) elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 2 Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

Kapitel 5 Indberetning af det fradragsberettigede beløb
§ 5

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af

 • 1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

 • 2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

 • 3) oplysning om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

 • 4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet og

 • 5) oplysning om, hvorvidt lønudgiften relaterer sig til en helårsbolig eller en fritidsbolig.

§ 6

Den skattepligtige erklærer ved indberetningen

 • 1) at de afgivne oplysninger er rigtige, og

 • 2) at betingelserne for fradrag er opfyldt.

§ 7

Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget, hvis oplysningerne skal medtages på den ordinære årsopgørelse.

Kapitel 6 Særligt vedrørende grænsegængere
§ 8

For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) er det en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde

 • 1) oplysninger om hvilken type arbejde, der er udført,

 • 2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

 • 3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet, i form af cvr-nummer for virksomheder eller VAT-nummer for så vidt angår udenlandske virksomheder, og cpr-nummer for personer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, inklusive fulde navn og adresse,

 • 4) dato for arbejdets udførelse og

 • 5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Stk. 2 Det er endvidere en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af

 • 1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

 • 2) overførsel via internet (netbank) eller

 • 3) elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 3 Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

§ 9

For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) kan de i § 1 nævnte serviceydelser vedrørende eksisterende helårsboliger, eller vedrørende fritidsboliger beliggende i Danmark, udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Det er en betingelse, at det pågældende EU/EØS-land skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

§ 10

Skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) giver oplysninger til told- og skatteforvaltningen om fradragsberettigede lønudgifter og skal ikke foretage elektronisk indberetning efter § 5.

Kapitel 7 Særligt vedrørende fritidsboliger beliggende i udlandet
§ 11

For ejeren af en fritidsbolig i udlandet eller ejerens ægtefælle, jf. § 2, stk. 3, er det en betingelse for fradraget, at ejeren eller ægtefællen, jf. § 2, stk. 3, har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde

 • 1) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

 • 2) oplysning om lønudgiftens størrelse,

 • 3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet, i form af cvr-nummer for virksomheder, VAT-nummer for så vidt angår udenlandske virksomheder i et EU/EØS-land eller oplysning om momsregistrering eller registrering i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter for så vidt angår udenlandske virksomheder i et ikke-EU/EØS-land, og cpr-nummer for personer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, inklusive fulde navn og adresse,

 • 4) dato for arbejdets udførelse og

 • 5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Stk. 2 Det er endvidere en betingelse for fradraget, at ejeren eller ægtefællen, jf. § 2, stk. 3, har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af

 • 1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

 • 2) overførsel via internet (netbank) eller

 • 3) elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 3 Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

§ 12

For ejeren af en fritidsbolig beliggende i udlandet i et EU/EØS-land eller ejerens ægtefælle, jf. § 2, stk. 3, kan de i § 1 nævnte serviceydelser vedrørende en eksisterende fritidsbolig udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land.

Stk. 2 For ejeren af en fritidsbolig beliggende i udlandet i et ikke-EU/EØS-land eller ejerens ægtefælle, jf. § 2, stk. 3, kan de i § 1 nævnte serviceydelser vedrørende en eksisterende fritidsbolig udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, af en virksomhed i det pågældende land, der er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde eller af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land, eller ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende ikke-EU/EØS-land, hvor fritidsboligen er beliggende.

Stk. 3 Det er endvidere en betingelse for udenlandske fritidsboliger omfattet af stk. 1 og 2, at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

§ 13

Ejeren af en udenlandsk fritidsbolig eller dennes ægtefælle, jf. § 2, stk. 3, giver oplysninger til told- og skatteforvaltningen om fradragsberettigede lønudgifter og skal ikke foretage elektronisk indberetning efter § 5.

Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022. Bekendtgørelsen har ikke virkning for arbejde, der er udført til og med den 31. marts 2022. For sådant arbejde finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

 • 3) Bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem.