Bekendtgørelse om bobestyrere § 11

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 11

Den sikkerhed, der skal stilles efter dødsboskiftelovens § 39, stk. 1, skal dække ethvert tab, som bobestyreren måtte påføre boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen, bortset fra tab som dækkes af ansvarsforsikringen.

Stk. 2 Størrelsen af den sikkerhed, der er nævnt i stk. 1, fastsættes af skifteretten efter samråd med bobestyreren og under hensyn til boets forhold. Sikkerhedens størrelse skal fastsættes med udgangspunkt i bruttoværdien af boets aktiver. Ved fast ejendom skal der dog tages hensyn til, i hvilket omfang boets ejendomme er behæftet med tinglyst pantegæld. Sikkerhedens størrelse kan godkendes foreløbigt, indtil åbningsstatus er udarbejdet.

Stk. 3 Sikkerhed, der efter dødsboskiftelovens § 39, stk. 1, stilles på anden måde end ved tegning af en kautionsforsikring, skal godkendes af skifteretten, som tillige efter indstilling fra bobestyreren bestemmer, hvori sikkerheden skal bestå, samt hvorledes den skal anbringes og klausuleres. Bevis for, at sikkerheden er stillet, indsendes til skifteretten.