14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2011.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 884 af 3. oktober 1996 om bobestyrere ophæves. Dog finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse for boer, der er udleveret til skifte ved bobestyrer inden den 1. juli 2011.

•••

Stk. 3 For bobestyrere, der er autoriserede i medfør af bekendtgørelse nr. 884 af 3. oktober 1996 om bobestyrere, kan justitsministeren i overensstemmelse med § 2, stk. 3, bestemme, at autorisationen tidsbegrænses.

•••

Stk. 4 For bobestyrere, der er autoriserede i medfør af bekendtgørelse nr. 884 af 3. oktober 1996 om bobestyrere, og som fylder 70 år, kan justitsministeren bestemme, at de meddelte autorisationer efter ansøgning kan forlænges for en periode på 10 år uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten inden udgangen af den måned, hvori bobestyreren fylder 69 år, og kan tidligst indgives 2 måneder før. Byretspræsidenten sender ansøgningen til Civilstyrelsen gennem vedkommende landsretspræsident. Byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident afgiver indstilling om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes. Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet efter udløbet af den i 2. pkt. nævnte frist, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Manglende ansøgning efter 2. pkt. medfører, at autorisationen som bobestyrer bortfalder ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år.

•••
profile photo
Profilside