14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Bobestyreren skal i sit bogholderi for hvert bo føre en særlig konto. På kontoen registreres alle ind- og udbetalinger, rentetilskrivninger, overførsler og andre regnskabsmæssige transaktioner i boet. Bogføringen skal ske fortløbende og udvise alle bevægelser i bobestyrerens beholdning af boets midler, herunder ind- og udbetalinger på boets pengeinstitutkonti. Bogføringen skal endvidere indeholde en saldo, som viser bobestyrerens øjeblikkelige tilsvar over for boet.

•••

Stk. 2 Kasse- og regnskabsbilag opbevares samlet for hvert bo i original eller kopi. Det skal af hvert kasse- og regnskabsbilag nøjagtigt fremgå, hvad bilaget vedrører.

•••

Stk. 3 Bobestyreren kan, når driften af afdødes virksomhed fortsættes, tillade, at bogføring i fornødent omfang foretages af en eller flere navngivne ansatte i virksomheden. Bobestyreren antager i overensstemmelse med dødsboskiftelovens § 50 en registreret eller statsautoriseret revisor, der skal påse, at bogføringen tilrettelægges og udføres på betryggende vis. Hvis der er tale om en virksomhed, der efter lovgivningen herom skal revideres af en statsautoriseret revisor, antager bobestyreren en sådan.

•••
profile photo
Profilside