Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

I medfør af § 74, stk. 4, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Området for bindende forhåndsbesked, jf. § 1.
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter bindende forhåndsbesked på de områder, som er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Ved bindende forhåndsbesked forstås i denne bekendtgørelse en afgørelse om, at udførelsen af et planlagt, ikke påbegyndt, konkret arbejde, opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav.

Stk. 2 En bindende forhåndsbesked medfører, at Arbejdstilsynet ikke kan stille yderligere krav vedrørende udførelsen af det arbejde, forhåndsbeskeden omfatter, forudsat at arbejdet udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.

§ 3

Arbejdstilsynet kan, uanset bestemmelsen i § 2, udføre sin almindelige tilsynsvirksomhed på en virksomhed, der har modtaget bindende forhåndsbesked.

Almindelige bestemmelser
§ 4

Arbejdstilsynet kan efter anmodning meddele bindende forhåndsbesked til arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere.

Stk. 2 En anmodning om bindende forhåndsbesked skal være skriftlig og indeholde alle nødvendige oplysninger af betydning for afgørelsen.

Stk. 3 Oplysningerne skal indeholde en præcis beskrivelse af arbejdsopgaven, den planlagte udførelse af arbejdet samt den planlagte arbejdsmiljømæssige sikring af de ansatte.

§ 5

Arbejdstilsynet kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

§ 6

Arbejdstilsynet træffer alene afgørelse på baggrund af de fremsendte oplysninger og dokumentation.

§ 7

En bindende forhåndsbesked bortfalder, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af den bindende forhåndsbesked, herunder

  • 1) ændringer i love eller bekendtgørelser,

  • 2) ændringer i praksis ved domstolene eller Arbejdsmiljøklagenævnet, eller

  • 3) fremkomst af ny, dokumenteret viden på området, der medfører, at Arbejdstilsynet har offentliggjort, at praksis ændres.

Gebyr
§ 8

Der skal betales gebyr for behandling af en anmodning om bindende forhåndsbesked.

Stk. 2 Gebyrets størrelse opgøres på baggrund af Arbejdstilsynets samlede tidsforbrug ved sagens behandling.

Stk. 3 Der skal betales gebyr for visitation af sagen. Dette gælder uanset om sagen afvises på grund af, at anmodningen falder udenfor området for bindende forhåndsbesked, eller anmodningen om bindende forhåndsbesked trækkes tilbage, efter at der er foretaget visitation.

§ 9

På baggrund af en vurdering i forbindelse med visitationen oplyser Arbejdstilsynet anmodereren om det forventede samlede tidsforbrug ved sagens behandling.

§ 10

Tidsforbruget ved visitationen kan ikke overstige 3 timer.

§ 11

Ved sagens afgørelse opgøres det samlede tidsforbrug der er medgået til sagens behandling og der opkræves gebyr med en betalingsfrist på 14 dage fra fakturadato.

§ 12

Gebyret udgør kr. 625 pr. påbegyndt time, baseret på de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks, jf. Arbejdsmiljølovens § 74, stk. 9.

§ 13

Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 2 Arbejdstilsynet har udpantningsret i det manglende indbetalte gebyr.

Stk. 3 Hvis en virksomhed trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Told og Skat.

Klage
§ 14

Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1286 af den 14. december 2004 om bindende forhåndsbesked ophæves.