Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 865 af 19. juni 2023

Område
§ 1

Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af politikredsene fra og med 1. januar 2007 og indtil overgangen til digital arkivering.

Stk. 2 Bestemmelserne gælder ikke for data i politikredsenes it-systemer.

Bevaring og kassation
§ 2

Sager oprettet på gerningskoder i systemet POLSAS bevares og kasseres som angivet i bilag 1.

Stk. 2 Vidneafhøringer og bevismateriale på audiovisuelt eller digitalt medium kasseres, når disse indgår i konkrete sager, og de pågældende oplysninger i alt væsentligt også findes på papir.

Stk. 3 Særakter vedrørende personer, som er født den første i en måned, bevares.

Stk. 4 Arkivalier, som i særlig grad belyser politiets virksomhed eller samfundsforhold, kan bevares. Endelig afgørelse om bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

§ 3

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til § 2, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 27 af 9. januar 2019 om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier ophæves.