Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 27 af 09. januar 2019

Område
§ 1

Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af politikredsene fra og med 1. januar 2007 og indtil overgangen til digital arkivering.

Stk. 2 Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på digitalt medium.

Bevaring og kassation
§ 2

Bevaring af arkivalier i politikredsene sker ud fra tre udvalgskriterier, efter gerningskoder baseret på væsentlighedskriterier, efter fødselsdag, og efter skøn.

Stk. 2 Bevaring og kassation efter væsentlighedskriterier fastlægges af Rigsarkivet med udgangspunkt i journalplanens gerningskoder. Journalplanen føres ajour med hensyn til gerningskoders placering på stam- eller kassationsarkiv efter godkendelse af Rigsarkivet.

Stk. 3 Fødselskriteriet fastlægges således, at der indenfor journalplanens gerningskoder bevares alle sager, hvor en af de sigtede er født den første i måneden.

Stk. 4 Bevaring efter skøn omfatter arkivalier, som vurderes at være af langsigtet værdi, selv om gerningskoden umiddelbart tilsiger kassation, eller selv om materialet ikke er journaliseret. Endelig afgørelse om bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

§ 3

Politikredsenes stamarkiv bevares som angivet i bilag 1.

Stk. 2 Do g kasseres vidneafhøringer og bevismateriale på audiovisuelt eller digitalt medium, når disse indgår i konkrete sager, og de pågældende oplysninger i alt væsentligt også findes på papir. Endelig afgørelse om evt. bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

§ 4

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2-3, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. januar 2019.