Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 31. oktober 2017

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Betingelser for aktiers officielle notering
  • Bilag 2 Betingelser for obligationers officielle notering
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på officiel notering af finansielle instrumenter på et reguleret marked.

Betingelser for officiel notering af finansielle instrumenter
§ 2

Finanstilsynet træffer efter ansøgning fra en udsteder beslutning om officiel notering af aktier, aktiecertifikater og obligationer, hvis de pågældende finansielle instrumenter opfylder betingelserne herfor i denne bekendtgørelse, og hvis de finansielle instrumenter er optaget eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked her i landet.

Stk. 2 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om officiel notering, hvis Finanstilsynet skønner, at den officielle notering på grund af udstederens forhold vil være i modstrid med investorernes interesser.

Stk. 3 Finanstilsynet kan stille enhver betingelse for officiel notering af et finansielt instrument, som må anses for nødvendig for at beskytte investorerne. Meddelelse om betingelser skal gives til udstederen.

§ 3

Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om officiel notering af et finansielt instrument, der allerede er officielt noteret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af den officielle notering i dette land.

§ 4

Finanstilsynet skal inden 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen give udstederen meddelelse om sin afgørelse. Kræver Finanstilsynet inden for denne frist supplerende oplysninger, løber fristen først fra den dato, hvor udstederen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen.

Stk. 2 Foreligger der ingen afgørelse inden for de i stk. 1 nævnte frister, anses ansøgningen for afslået.

§ 5

Aktier kan noteres officielt, hvis den forventede kursværdi af aktierne udgør mindst 1 mio. euro. Kan kursværdien af aktierne ikke anslås, skal selskabets egenkapital, herunder resultatet fra det seneste regnskabsår mindst udgøre 1 mio. euro.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved beslutning om officiel notering af en supplerende aktiepost af samme aktieklasse som de allerede officielt noterede aktier.

Stk. 3 Selskabet og dets aktier skal opfylde betingelserne i bilag 1.

Stk. 4 Finanstilsynet kan træffe afgørelse i overensstemmelse med bilag 1, punkt 2.5.

§ 6

Obligationer udstedt af virksomheder kan noteres officielt, hvis lånet udgør mindst 200.000 euro. Dette krav gælder dog ikke i tilfælde af løbende udstedelse af obligationer, hvor lånets størrelse ikke er fastsat.

Stk. 2 Virksomhederne og obligationerne skal opfylde betingelserne i bilag 2, punkt 1.1 og 1.2.

§ 7

Konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants skal opfylde betingelserne i bilag 2, punkt 1.3.

Stk. 2 Finanstilsynet kan træffe afgørelse i overensstemmelse med bilag 2, punkt 1.3.1.

§ 8

Uanset § 6 kan obligationer fra følgende udstedere noteres officielt, når betingelserne i bilag 2, punkt 2, er opfyldt:

  • 1) En stat eller dennes lokale offentlige organer, herunder regioner og kommuner.

  • 2) En international organisation med offentlig karakter.

  • 3) Selskaber og andre juridiske personer, som er hjemmehørende i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en af disses delstater, og som er stiftet ved eller i medfør af en særlov eller henhører under en sådan lov, når obligationerne for så vidt angår indløsning og udbetaling af renter er garanteret af de pågældende lande eller delstater.

§ 9

Aktiecertifikater kan noteres officielt, hvis det selskab, hvis aktier danner grundlag for certifikatet, opfylder betingelserne i § 5 og overholder forpligtelsen i § 11, og hvis de nævnte certifikater opfylder betingelserne for aktier i bilag 1, punkt 2.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte certifikater kan endvidere kun noteres officielt, hvis Finanstilsynet skønner, at udstederen af certifikaterne frembyder tilstrækkelig sikkerhed til beskyttelse af investorerne.

Officiel notering i flere lande
§ 10

Indgiver en udsteder samtidig, eller med korte mellemrum, ansøgninger om officiel notering for de samme finansielle instrumenter i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller indgiver udstederen ansøgning om officiel notering af finansielle instrumenter, der allerede er officielt noteret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal udsteder oplyse dette i ansøgningen.

Løbende forpligtelser for udstedere af finansielle instrumenter, som er officielt noterede
§ 11

Et selskab har i tilfælde af en ny offentlig udstedelse af aktier af samme klasse, som allerede er officielt noteret, pligt til, hvis disse nye aktier ikke optages automatisk, at ansøge om optagelse af aktierne til officiel notering. Ansøgning skal ske senest et år efter udstedelsen eller på det tidspunkt, hvor de bliver frit omsættelige. Dette gælder med forbehold for bestemmelserne i bilag 1, punkt 2.5, andet afsnit.

Stk. 2 Selskabets generalforsamlinger skal være åbne for pressen.

§ 12

Med henblik på at beskytte investorerne, eller for at sikre markedets ordentlige funktion, skal udstedere af finansielle instrumenter offentliggøre de oplysninger, som Finanstilsynet kræver, i en form og inden for de tidsfrister, som Finanstilsynet finder hensigtsmæssige.

Stk. 2 Efterkommer en udsteder ikke det i stk. 1 nævnte krav, kan Finanstilsynet selv foranstalte offentliggørelsen af de krævede oplysninger, efter at udstederen har haft lejlighed til at udtale sig.

Suspension og ophævelse af officiel notering m.v.
§ 13

Opfylder en udsteder ikke de forpligtelser, der følger af at være officielt noteret, jf. denne bekendtgørelse, kan Finanstilsynet, ud over at iværksætte de i § 12, stk. 2, og §§ 14 og 15 nævnte foranstaltninger eller sanktioner, offentliggøre, at udstederen ikke opfylder de nævnte forpligtelser.

§ 14

Finanstilsynet kan suspendere eller ophæve en officiel notering, hvis kriterierne for den officielle notering ikke længere er opfyldt. Suspension eller ophævelse må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at det vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

Dispensation
§ 15

Finanstilsynet kan dispensere fra kravene i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 1. pkt., hvis Finanstilsynet skønner, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende aktier eller obligationer.

Straf
§ 16

Overtrædelse af §§ 10 og 11 og § 12, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 om betingelserne for officiel notering af værdipapirer ophæves.