Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 09. marts 2012

I medfør af § 45, stk. 6, og § 97, stk. 9, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved lov nr. 222 af 6. marts 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til:

  • 1) Børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 45.

  • 2) Personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 97.

Stk. 2 Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension.

Stk. 3 Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

§ 2

En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. § 1, stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 2 Efter servicelovens § 97 kan kommunalbestyrelsen beslutte at tilbyde personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til ledsager, som de pågældende selv ansætter. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 3 Udbetaling af et kontant tilskud til ledsagelse, jf. stk. 2, forudsætter, at brugeren selv er i stand til at administrere ledsageordningen, herunder at ansætte ledsagerne og være ansvarlig for tilrettelæggelse af ordningen. Brugeren kan dog aftale med kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen efter anvisning fra brugeren og med accept fra ledsageren udbetaler løn direkte til ledsageren og forestår skattetræk m.v.

Stk. 4 Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter § 1, stk. 1 eller 2.

§ 3

Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne i § 1, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 2 Børn og unge mellem 12 og 18 år har ikke ret til ledsagelse, hvis de har et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.

§ 4

Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

§ 5

Personer, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timers ledsagelse pr. måned til formål, som de pågældende selv vælger.

Stk. 2 Hvis en person mellem 18 år og folkepensionsalderen i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Dette gælder også for personer, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

§ 6

Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned.

Stk. 2 Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare den kontante ydelse, jf. § 2, stk. 2, inden for en periode på 6 måneder.

Stk. 3 Ledsageordningen og en eventuel aftale om opsparing, jf. stk. 1 og 2, må tilrettelægges, så ønskerne hos de personer, der modtager ledsagelse, i videst muligt omfang kan imødekommes, men samtidig således, at ordningen bliver mulig at administrere for kommunen.

Stk. 4 Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke.

Stk. 5 Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer.

§ 7

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde ledsagelse som en naturalydelse, medmindre den person, der modtager ledsagelse, selv ønsker at udpege en ledsager, jf. § 2, stk. 1, eller ønsker et kontant beløb, jf. § 2, stk. 2.

§ 8

Kommunalbestyrelsen afholder ledsagerens udgifter til befordring mellem de enkelte ledsageopgaver i lokalområdet.

§ 9

Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, feks. biograf- eller restaurationsbesøg.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser).

Stk. 3 Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil.

Stk. 5 Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4.

§ 10

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at kommunen giver ledsagere, der er udpeget af den person, der modtager ledsagelse, jf. § 2, stk. 1, en instruktion til arbejdet som ledsager. Instruktionen svarer til den, som gives til ledsagere, der i øvrigt er ansat i kommunens ledsagekorps.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kommunen tilbyder at foretage en instruktion, jf. stk. 1, af ledsagere, der ansættes af personer, der modtager ledsagelse som et kontant tilskud, jf. § 2, stk. 2.

§ 11

Det kontante beløb, som kommunalbestyrelsen skal udbetale til ledsagelse, jf. § 2, stk. 2, kan maximalt svare til de faktiske omkostninger, som kommunalbestyrelsen har ved at udføre en tilsvarende opgave. Kommunalbestyrelsen skal ved beregningen af beløbet medtage alle omkostninger til opgaven, jf. opgørelsesmetoden for kontant tilskud af hjemmehjælp efter servicelovens § 95 stk. 2. Det medfører, at der ud over løn for op til 15 timers ledsagelse om måneden skal medtages omkostninger til administration i forbindelse med udførelsen m.v. Beløbet udbetales hvert kvartal.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal orientere de kommunale skattemyndigheder om de ledsageordninger, der etableres med kontant tilskud, jf. § 2, stk. 2.

§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2012.

Stk. 2 § 1, stk. 2, har virkning for personer, der efter den 1. januar 1998 ved overgang til folkepension er eller var visiteret til 15 timers ledsageordning om måneden.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1390 af 12. december 2006 om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven ophæves.