Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 717 af 21. juni 2007

I medfør af § 1, stk. 3, 1. pkt., § 16 a, stk. 4, nr. 1, og § 373 stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007, som ændret senest ved lov nr. 577 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i medfør af § 7 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, og realkreditinstitutter, der er meddelt tilladelse til at drive realkreditvirksomhed i medfør af § 8 i lov om finansiel virksomhed, og som kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på filialer her i landet af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2

Et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, der ønsker tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om tilladelse indsende følgende:

 • 1) Oplysninger om hvorledes et pengeinstitut vil indrette sit register, jf. bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer, og beslutning om eventuel overdækning i et register.

 • 2) Oplysninger om hvilken metode i balanceprincippet pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil anvende og en beskrivelse af, hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil anvende den valgte metode, jf. bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring.

 • 3) Oplysning om hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil foretage regelmæssig, løbende overvågning af pantets markedsværdi for at sikre, at belåningsgrænsen overholdes, jf. bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer og bekendtgørelse om værdiansættelse af lån og pant i skibe, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer.

 • 4) Driftsplan, herunder med oplysning om forventet omfang af obligationsudstedelse de følgende 3 år, angivelse af solvensbehov i forbindelse med obligationsudstedelse og organisationsoversigt med bemandingsplan.

 • 5) Bestyrelsens instruks til direktionen, jf. § 70 i lov om finansiel virksomhed vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, bevillingsbemyndigelser fra direktionen til medarbejdere i pengeinstituttet eller realkreditinstituttet og pengeinstituttets eller realkreditinstituttets kreditpolitik på området.

 • 6) Forretningsgange, herunder beskrivelse af værdiansættelse, låneudmåling, løbende overvågning, emissionsprocedurer, rapportering samt kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger.

 • 7) Administrationsaftaler, hvis pengeinstituttet eller realkreditinstituttet har overladt dele af sine aktiviteter, der vedrører udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer til en anden virksomhed.

 • Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 6, 3. pkt. og nr. 7, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014. 8) Redegørelse for hvordan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet vil overholde grænserne i § 152 c, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og nr. 7, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

 • 9) Revisorerklæring om at de under nr. 6 nævnte forretningsgange er tilstrækkelige og betryggende.

 • 10) Revisorerklæring om at pengeinstituttets eller realkreditinstituttets samlede system-, data- og driftssikkerhed til særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer er og fungerer betryggende.

Stk. 2 For filialer af kreditinstitutter omfattet af § 1, stk. 2, kan Finanstilsynet anmode om yderligere oplysninger og erklæringer fra hjemlandets tilsynsmyndigheder.

§ 3

Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan pengeinstituttet eller realkreditinstituttet foretage udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 2 Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet.

Stk. 3 Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal pengeinstituttet eller realkreditinstituttet straks foretage anmeldelse heraf til Finanstilsynet.

§ 4

Med bøde straffes den, der overtræder anmeldelsespligten i § 3, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.