Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1587 af 22. december 2022

Visum
§ 3

For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af en visumsag (ansøgning m.v.) betales gebyr i overensstemmelse med stk. 1-7, medmindre andet følger af stk. 8-12 eller en international aftale. For lande, med hvilke EU-Kommissionen har indgået, eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves der et gebyr på 35 euro, medmindre andet følger af visumfaciliteringsaftalen eller forhandlingerne om en sådan aftale. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej. Tilbagebetaling af gebyr for en ansøgning kan kun imødekommes, såfremt ansøgningen ikke er indgivet til den kompetente myndighed (ambassade/generalkonsulat), eller såfremt ansøgningen vurderes ikke at være antagelig.

Stk. 2 For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum (alle typer) betales et gebyr på 80 euro. Et visumgebyr på 120 euro eller 160 euro finder anvendelse på alle det berørte tredjelands statsborgere eller bestemte kategorier af disse, når der er vedtaget en gennemførelsesafgørelse i henhold til Visumkodeks.

Stk. 3 Børn i aldersgruppen fra og med 6 til og med 11 år betaler et visumgebyr på 40 euro.

Stk. 4 For repræsentationens bistand i visumsager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen efter bemyndigelse fra den danske eller et andet lands myndighed, der behandler sagen, skal udskrive stickers, er visumgebyret som nævnt i stk. 2 eller stk. 3. Der skal ikke betales gebyr i en sag, som tidligere er behandlet af en anden dansk repræsentation, såfremt gebyret er betalt til den repræsentation.

Stk. 5 For repræsentationens bistand i visumsager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger eller en repræsentant for ansøgeren, betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 6 Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere (outsourcing) i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om visum kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr ud over det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 40 euro. I visse lande, hvor Danmark ikke har en ambassade eller et generalkonsulat til modtagelse af visumansøgninger og heller ikke er repræsenteret af et andet land, kan tillægsgebyret udgøre op til 80 euro. I helt ekstraordinære tilfælde kan tillægsgebyret for at dække omkostningerne ved fremsendelse af en sag udgøre 120 euro. Tillægsgebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej, heller ikke hvis ansøgningen ikke er indgivet til den kompetente myndighed, eller såfremt ansøgningen ikke bedømmes til at være antagelig.

Stk. 7 For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om visum betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 8 Undtaget fra gebyr er repræsentationens undersøgelse af, om visum er påkrævet.

Stk. 9 Der opkræves ikke gebyr ved behandling af visumsager i følgende tilfælde:

 • 1) Indehavere af rejselegitimation, herunder rejsedokument for flygtninge og fremmedpas, der er udstedt af lande, hvis egne statsborgere er visumfritagne.

 • 2) Indehavere af diplomatpas, specialpas eller tjenestepas uanset rejseformål, medmindre udenrigsministeren har besluttet andet.

 • 3) Personer, der er ansat i FN-sekretariatet, i FN’s organisationer (fonde, programmer og særorganisationer), ved OSCE’s institutioner samt Europarådsmedlemmer tillige med de pågældendes ægtefæller og børn uanset rejseformål.

 • 4) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i FN’s eller de ovenfor nævnte organisationers anliggende mv.

 • 5) Medarbejdere hos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i København samt personer, der udfører arbejde for GBIF-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 6) Medarbejdere hos Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i København samt personer, der udfører arbejde for ICES-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 7) Medarbejdere hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor (ERO) i København samt personer, der udfører arbejde for ERO-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 8) Medarbejdere hos Eurofish i København samt personer, der udfører arbejde for Eurofish-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 9) Medarbejdere hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København samt personer, der udfører arbejde for EEA-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 10) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra et andet EU/EØS-land end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge i opstigende linje, som forsørges af EU/EØS-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver eller fornylig har udøvet deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. EU/EØS-reglerne gælder også for Schweiz.

 • 11) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller, registrerede partnere og børn under 21 år, der hører til husstanden.

 • 12) Gebyrfrihed vil efter repræsentationens skøn kunne indrømmes studerende, idrætsfolk m.fl., såfremt rejsen sker som led i et udvekslingsarrangement, amatørsportsstævne, amatørkoncertarrangement og lignende – eller hvis repræsentationen i øvrigt finder det velbegrundet.

 • 13) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbanks (AIIB) anliggende.

Stk. 10 Der opkræves ikke gebyr for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af visumsager fra ansøgere, der er:

 • 1) under 6 år,

 • 2) skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed (gælder også repræsentationsaftaler),

 • 3) forskere fra tredjelande, der rejser inden for EU med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for EU med henblik på videnskabelig forskning, eller

 • 4) repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 11 Følgende personer kan endvidere fritages for gebyr ved behandling af visumsager under forudsætning af beslutning herom i det lokale Schengen-samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks):

 • 1) Børn i aldersgruppen fra og med 6 til og med 11 år.

 • 2) Unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 12 I individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager.

Stk. 13 Ansøgning om visum og betaling af visumgebyret skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.