Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1587 af 22. december 2022

I medfør af § 14 i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten, som ændret ved lov nr. 753 af 2. juni 2015 og lov nr. 316 af 25. april 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generel Borgerservice
Timebetaling for generel personbistand
§ 1

For udenrigstjenestens personbistand inden for borgerservice betales 1.125 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne bekendtgørelse, jf. §§ 2 – 8, § 14, stk. 2, og § 17. Derudover betales godtgørelse efter bestemmelserne i §§ 20 og 21.

Stk. 2 Der betales ikke timebetaling i:

 • 1) barnebortførelsessager,

 • 2) evakueringssager,

 • 3) sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet,

 • 4) tvangsægteskabssager,

 • 5) sager vedrørende efterladte børn og ægtefæller, og

 • 6) fængslingssager, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Undtagelsen fra betalingspligten i fængselssager, jf. stk. 2, nr. 6, gælder ikke ved fængsling/tilbageholdelse i anledning af udløb af opholdstilladelse/visumperiode/lovlig opholdsperiode. Undtagelsen gælder heller ikke, såfremt en repræsentation yder personbistand til den fængslede, som ikke er direkte relateret til selve fængslingssagen. I alle disse tilfælde betales et gebyr på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Rejsedokumenter
§ 2

For repræsentationens modtagelse af ansøgning/udstedelse af rejsedokumenter betales følgende gebyrer:

 • 1) For pas til person uanset alder, betales et gebyr på 1.125 kr.

 • 2) For EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande betales et gebyr på 1.125 kr.

 • 3) For dansk provisorisk pas betales et gebyr på 1.125 kr.

 • 4) For laissez-passer betales et gebyr på 1.125 kr., jf. dog stk. 3.

 • 5) For forlængelse af pas eller rejsedokumenter betales et gebyr på 1.125 kr.

 • 6) For kontrol af borgerens identitet og udlevering af pas udstedt på baggrund af pasansøgning indgivet andet sted end den danske repræsentation, hvor passet udleveres, betales et gebyr på 280 kr. til den repræsentation, som udleverer passet.

Stk. 2 For udstedelse af pas efter nr. 1 og 3 betaler alle ansøgere 1.780 kr., hvor et gyldigt eller udløbet pas tilhørende pasansøgeren ikke kan fremvises, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand, jf. § 4 c, stk. 2 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1542 af 18. december 2018, § 2 i lov nr. 167 af 29. februar 2020, § 4 i lov nr. 124 af 30. januar 2021 og § 2 i lov nr. 415 af 13. marts 2021.

Stk. 3 Der opkræves ikke gebyr ved udstedelse af laissez-passer ved førstegangsindrejse i Danmark, såfremt der er tale om FN-kvoteflygtninge, som skal bosættes i Danmark.

Stk. 4 Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas inden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser.

Stk. 5 For repræsentationens udstedelse/udlevering af rejsedokumenter for flygtninge og for udlevering af fremmedpas betales gebyret nævnt i stk. 1, nr. 1.

Stk. 6 Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1, 2 og 5, nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, betales foruden de gældende gebyrer også 1.125 kr. pr. yderligere påbegyndt time.

Stk. 7 Ansøgning om rejsedokument, betaling af gebyrer for rejsedokumenter samt faktiske udgifter skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Visum
§ 3

For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af en visumsag (ansøgning m.v.) betales gebyr i overensstemmelse med stk. 1-7, medmindre andet følger af stk. 8-12 eller en international aftale. For lande, med hvilke EU-Kommissionen har indgået, eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves der et gebyr på 35 euro, medmindre andet følger af visumfaciliteringsaftalen eller forhandlingerne om en sådan aftale. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej. Tilbagebetaling af gebyr for en ansøgning kan kun imødekommes, såfremt ansøgningen ikke er indgivet til den kompetente myndighed (ambassade/generalkonsulat), eller såfremt ansøgningen vurderes ikke at være antagelig.

Stk. 2 For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum (alle typer) betales et gebyr på 80 euro. Et visumgebyr på 120 euro eller 160 euro finder anvendelse på alle det berørte tredjelands statsborgere eller bestemte kategorier af disse, når der er vedtaget en gennemførelsesafgørelse i henhold til Visumkodeks.

Stk. 3 Børn i aldersgruppen fra og med 6 til og med 11 år betaler et visumgebyr på 40 euro.

Stk. 4 For repræsentationens bistand i visumsager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen efter bemyndigelse fra den danske eller et andet lands myndighed, der behandler sagen, skal udskrive stickers, er visumgebyret som nævnt i stk. 2 eller stk. 3. Der skal ikke betales gebyr i en sag, som tidligere er behandlet af en anden dansk repræsentation, såfremt gebyret er betalt til den repræsentation.

Stk. 5 For repræsentationens bistand i visumsager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger eller en repræsentant for ansøgeren, betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 6 Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere (outsourcing) i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om visum kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr ud over det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 40 euro. I visse lande, hvor Danmark ikke har en ambassade eller et generalkonsulat til modtagelse af visumansøgninger og heller ikke er repræsenteret af et andet land, kan tillægsgebyret udgøre op til 80 euro. I helt ekstraordinære tilfælde kan tillægsgebyret for at dække omkostningerne ved fremsendelse af en sag udgøre 120 euro. Tillægsgebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej, heller ikke hvis ansøgningen ikke er indgivet til den kompetente myndighed, eller såfremt ansøgningen ikke bedømmes til at være antagelig.

Stk. 7 For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om visum betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 8 Undtaget fra gebyr er repræsentationens undersøgelse af, om visum er påkrævet.

Stk. 9 Der opkræves ikke gebyr ved behandling af visumsager i følgende tilfælde:

 • 1) Indehavere af rejselegitimation, herunder rejsedokument for flygtninge og fremmedpas, der er udstedt af lande, hvis egne statsborgere er visumfritagne.

 • 2) Indehavere af diplomatpas, specialpas eller tjenestepas uanset rejseformål, medmindre udenrigsministeren har besluttet andet.

 • 3) Personer, der er ansat i FN-sekretariatet, i FN’s organisationer (fonde, programmer og særorganisationer), ved OSCE’s institutioner samt Europarådsmedlemmer tillige med de pågældendes ægtefæller og børn uanset rejseformål.

 • 4) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i FN’s eller de ovenfor nævnte organisationers anliggende mv.

 • 5) Medarbejdere hos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i København samt personer, der udfører arbejde for GBIF-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 6) Medarbejdere hos Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i København samt personer, der udfører arbejde for ICES-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 7) Medarbejdere hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor (ERO) i København samt personer, der udfører arbejde for ERO-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 8) Medarbejdere hos Eurofish i København samt personer, der udfører arbejde for Eurofish-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 9) Medarbejdere hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København samt personer, der udfører arbejde for EEA-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

 • 10) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra et andet EU/EØS-land end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge i opstigende linje, som forsørges af EU/EØS-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver eller fornylig har udøvet deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. EU/EØS-reglerne gælder også for Schweiz.

 • 11) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller, registrerede partnere og børn under 21 år, der hører til husstanden.

 • 12) Gebyrfrihed vil efter repræsentationens skøn kunne indrømmes studerende, idrætsfolk m.fl., såfremt rejsen sker som led i et udvekslingsarrangement, amatørsportsstævne, amatørkoncertarrangement og lignende – eller hvis repræsentationen i øvrigt finder det velbegrundet.

 • 13) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbanks (AIIB) anliggende.

Stk. 10 Der opkræves ikke gebyr for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af visumsager fra ansøgere, der er:

 • 1) under 6 år,

 • 2) skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed (gælder også repræsentationsaftaler),

 • 3) forskere fra tredjelande, der rejser inden for EU med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for EU med henblik på videnskabelig forskning, eller

 • 4) repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 11 Følgende personer kan endvidere fritages for gebyr ved behandling af visumsager under forudsætning af beslutning herom i det lokale Schengen-samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks):

 • 1) Børn i aldersgruppen fra og med 6 til og med 11 år.

 • 2) Unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 12 I individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager.

Stk. 13 Ansøgning om visum og betaling af visumgebyret skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Opholds- og/eller arbejdstilladelse
§ 4

For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af sager vedrørende opholds- og/eller arbejdstilladelse (ansøgning med videre) betales et gebyr på 1.700 kr. pr. sag eller betaling i overensstemmelse med stk. 1-7 medmindre andet følger af stk. 8-9. Det samme vil være gældende i de tilfælde, hvor en ansøgning er indgivet i Danmark eller et andet land til den myndighed, der behandler sådanne sager, og hvor den myndighed efterfølgende anmoder om en nærmere undersøgelse af sagen, idet sagen må anses at være overgået til repræsentationen. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej.

Stk. 2 Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea. For repræsentationens bistand i forbindelse med Working Holiday-aftaler og behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse betales et gebyr på 1.700 kr. pr. sag. Ansøgninger i henhold til Working Holiday-aftalen mellem Danmark og Japan er dog undtaget for gebyr. I sager, hvor Danmark repræsenterer et andet land, gælder de danske gebyrregler for Working Holiday-aftaler.

Stk. 3 For repræsentationens bistand i sager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen, efter bemyndigelse fra den danske eller et andet lands myndighed, der behandler sagen, skal udskrive stickers, betales et gebyr på 1.700 kr. pr. sag.

Stk. 4 For repræsentationens bistand i sager, der vedrører ”tilbagerejsetilladelse”, herunder ansøgning og evt. udstedelse af sticker, betales et gebyr på 1.700 kr. pr. sag (såfremt der er tale om sager, der også medfører bistand i henhold til § 1, skal der ligeledes betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time dog faktureres minimum for 2 timer). Eventuel udstedelse af rejsedokument (laissez-passer) er herudover belagt med et gebyr på 1.125 kr. jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

Stk. 5 For repræsentationens bistand i sager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger, betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 6 Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere (outsourcing) i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om opholdstilladelse kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr ud over det fastsatte gebyr (til udenrigstjenesten).

Stk. 7 For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om opholds- og/eller arbejdstilladelse betales timebetaling på 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 8 Undtaget fra betalingspligten er repræsentationernes undersøgelse af, om opholds- og/eller arbejdstilladelse er påkrævet.

Stk. 9 Der opkræves ikke gebyr ved behandling af sager om opholds- og/eller arbejdstilladelse i følgende tilfælde:

 • 1) Ægtefæller til og børn af personer, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8 (kvoteflygtninge).

 • 2) Et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver og ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie, og når den i Danmark fastboende person har opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7 (konventionsflygtninge) eller Udlændingelovens § 8 (kvoteflygtninge).

 • 3) Et ugift mindreårigt barn under 15 år med henblik på ophold hos en anden i Danmark fastboende person end forældremyndighedens indehaver, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, ophold som led i et plejeforhold eller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos barnets nærmeste familie, og når den i Danmark fastboende person har opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7 eller § 8.

 • 4) Tyrkiske statsborgere, der opfylder betingelserne i den gældende associeringsaftale mellem Tyrkiet og EF af 12. september 1963, tillægsprotokol af 23. november 1970, afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 og efterfølgende praksis, er fritaget for betaling af gebyr til Udenrigsministeriet i forbindelse med behandling af en opholds- og/eller arbejdstilladelse (ansøgning mv.) til Danmark.

 • 5) Diplomater og andre, der skal gøre tjeneste på deres lands ambassade, generalkonsulat eller ved en international organisation i Danmark eller i et land, som Danmark håndterer sager om opholds- og arbejdstilladelse for. Tilsvarende gælder for nævnte personers ægtefælle/registreret partner og eventuelt medfølgende børn under 21 år.

 • 6) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge, som forsørges af EU-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver eller for nylig har udøvet deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

 • 7) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller, registrerede partnere og børn under 21 år, der hører til husstanden.

Stk. 10 Betaling for repræsentationernes bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Kørekort
§ 5

For repræsentationens bistand til udstedelse af kørekort betales følgende gebyrer, jf. dog stk. 2:

 • 1) For udstedelse af erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) til kørsel i udlandet betales et gebyr på 495 kr.

 • 2) For internationalt kørekort betales et gebyr på 495 kr.

 • 3) For bistand til indsendelse af anmodning om ”Bekræftelse af kørekort” fra Færdselsstyrelsen betales et gebyr på 200 kr. pr. anmodning.

Stk. 2 Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, betales i stedet 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 3 Betaling for kørekort samt repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om kørekort skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv.
§ 6

For legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv. betales et gebyr på 230 kr. pr. underskrift, jf. dog stk. 2 og 6.

Stk. 2 Legalisering af følgende danske eksportdokumenter er dog fritaget for gebyrer:

 • 1) oprindelsescertifikater (Certificates of Origin),

 • 2) frisalgscertifikater (Free Sale Certificates),

 • 3) sundhedscertifikater (Health Certificates) for eksportvarer,

 • 4) plantesundhedscertifikater (Phytosanitary Certificates);

 • 5) fakturaer (Invoices) eller

 • 6) eksportlicenser (Export Licences).

Stk. 3 For bistand til udstedelse af dokumenter og erklæringer samt mindre oversættelser betales følgende gebyrer:

 • 1) For kontrol af borgerens identitet og udlevering af originale fødsels- og dåbsattester/personattester, pinkodebrev, kreditkort, MitID midlertidig adgangskodebrev og nøglekort, mv. betales et gebyr på 280 kr. pr. dokument. Såfremt en borger får udleveret flere af denne type dokumenter samtidigt, opkræves 280 kr. i alt. For diplomater m.fl., der efter andre regler er fritaget for at betale moms i det land, hvor de bor, betales et gebyr på 225 kr. for udstedelse af erklæring om, at en vare er købt i Danmark og indført i værtslandet. Der skal opkræves et gebyr på 225 kr. pr. ekspedition. Såfremt henvendelsen omhandler flere selvstændige indkøb, og såfremt der kan udstedes én samlet erklæring, opkræves 225 kr. pr. erklæring.

 • 2) For udstedelse af ligpas betales et gebyr på 225 kr.

 • 3) For oversættelser af mindre standarddokumenter (kørekort, personattester o.l.) betales et gebyr på 565 kr.

Stk. 4 Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 5 Rekvirering og betaling af en legaliseringsydelse for et dansk dokument skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Stk. 6 Uanset stk. 1, opkræves der ikke gebyr, når danske diplomatiske og konsulære repræsentationer efter aftale med og på vegne af udenlandske myndigheder foretager den efterfølgende kontrol af ægtheden af en af Udenrigsministeriets underskrifter.

Hittegods
§ 7

For udenrigstjenestens bistand vedrørende hittegods betales et gebyr på 495 kr. pr. sag. Ud over gebyret skal rekvirenten selv betale alle udgifter, som er direkte forbundet med sagen.

Ansøgninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet
§ 8

For repræsentationens bistand til indsendelse af alle former for ansøgninger om dansk indfødsret til Udlændinge- og Integrationsministeriet betales et gebyr på 280 kr. pr. ansøgning/erklæring. For eventuel returnering af udstedt indfødsretsbevis og/eller andre originale dokumenter til rekvirenten modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet betales et gebyr på 280 kr. pr. modtaget forsendelse.

Stk. 2 Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time.

Kapitel 2 Kommercielle sager
§ 9

For rådgivningsydelser og anden bistand, der har til formål at støtte dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, og hvor der i øvrigt er en klar dansk kommerciel interesse til stede, betales 880 kr. pr. påbegyndt time. Dog udgør mindstefaktureringen 2.640 kr. pr. individuelt løst opgave. Små og mellemstore virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1. og 2, kan på baggrund af en tro og love erklæring om, at SMV-kriterier opfyldes og en de minimis erklæring få tilskud, der reducerer gebyret til 440 kr. pr. påbegyndt time med en mindstefakturering på 1.320 kr. pr. individuelt løst opgave.

Stk. 2 Rutinemæssige informationsopgaver, fremskaffelse af publikationer, statistisk materiale, soliditetsoplysninger og lignende materiale er gebyrfrie. Der erlægges dog betaling efter bestemmelserne i § 20.

Stk. 3 For ikke-gebyrfri ekspeditioner skal der afgives skriftligt tilbud til rekvirenten indeholdende oplysninger om det forventede timeforbrug eller et fast gebyr for en konkret betalingsopgaves udførelse, inden bistanden påbegyndes. Ved afgivelse af tilbud kan der i særlige tilfælde afviges fra gebyret baseret på timepris (eksempelvis i forbindelse med rammeaftaler, stående aftaler eller lignende).

Stk. 4 Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 3.

§ 10

For visse publikationer og nyhedsbreve, der har til formål at støtte en nærmere defineret del af dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter, kan der opkræves et gebyr, der fastsættes for den enkelte publikation/nyhedsbrev på grundlag af en vurdering af de til udarbejdelsen medgåede timer og den værdi, som publikationerne/nyhedsbrevene vil have for virksomhederne.

§ 11

For foredrag om kommercielle emner betales et gebyr på minimum 3.520 kr. for alle virksomheder, jf. dog § 19 stk. 4 og stk. 5. Små og mellemstore virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1. og 2, kan på baggrund af en tro og love erklæring om, at SMV-kriterier opfyldes og en de minimis erklæring få tilskud, der reducerer gebyret til minimum 1.760 kr.

Stk. 2 Ud over det i stk. 1 nævnte gebyr opkræves refusion for foredragsholderens rejse- og opholdsudgifter opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

§ 12

Såfremt en repræsentation har mulighed for at stille kontor og mødelokaler mv. samt statsejede eller lejede repræsentative lokaler til rådighed for forretningsfolk m.fl., fastsættes lokalelejen efter det på stedet gældende lejeprisniveau.

Stk. 2 Der opkræves ikke leje ved anvendelse af chefbolig til kommercielle arrangementer.

Stk. 3 Udenrigsministeriet har endvidere mulighed for at stille kontorfaciliteter og lokal administrativ assistance til rådighed under inkubatorordningen. Lejen for disse services fastsættes således, at ministeriet opnår dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

§ 13

Såfremt det i kommercielle sager skønnes nødvendigt at foretage en tjenesterejse inden for repræsentationens område, indhentes rekvirentens accept heraf. Tidsforbruget på en tjenesterejse opgøres til det antal timer, som medarbejderen anvender på transport og udførelse af selve opgaven. Der opkræves betaling med 880 kr. pr. påbegyndt time. Små og mellemstore virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1. og 2, kan på baggrund af en tro og love erklæring om, at SMV-kriterier opfyldes og en de minimis erklæring få tilskud, der reducerer gebyret til 440 kr. pr. påbegyndt time. Herudover betaler rekvirenten rejseomkostninger opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

Kapitel 3 Andre sager
Pengeoverførsler
§ 14

Pengeoverførsler gennem udenrigstjenesten kan som udgangspunkt kun finde sted i forbindelse med personbistand. Der opkræves betaling med 1.125 kr. pr. påbegyndt time, jf. § 1.

Stk. 2 Som hovedregel bør rekvirenter af pengeoverførsler henvises til at anvende et pengeinstitut. Bistår udenrigstjenesten i forbindelse med pengeoverførsel betales gebyr herfor, jf. stk. 3. Det bemærkes, at kun når særlige forhold gør sig gældende, yder udenrigstjenesten bistand til f.eks. overførsel af penge i forbindelse med en borgers fortsatte ophold eller videre rejse i udlandet.

Stk. 3 Til pengeoverførsler henregnes enhver anmodning om overførsel af beløb, uanset om der i det konkrete tilfælde også er ydet anden form for bistand. Er der tillige ydet anden bistand, skal der således betales gebyr/timetakst efter to eller flere bestemmelser. Pengeoverførsler i forbindelse med personbistandssager er dækket af den almindelige timetakstbetaling i henhold til bestemmelsen i § 1. For øvrige pengeoverførsler opkræves ligeledes 1.125 kr. pr. påbegyndt time jf. § 1. Denne takst gælder også, selv om der betales for anden bistand efter bekendtgørelsen. Ved indbetaling/overførsler af beløb til dækning af offentlig gæld i Danmark opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time. Repræsentationen fratrækker gebyret ved overførslen.

Stk. 4 Såfremt sociale og andre offentlige ydelser undtagelsesvist og efter aftale med Udenrigsministeriet overføres gennem udenrigstjenesten, kan der opkræves et gebyr på 495 kr. pr. overførsel. Ved pengeoverførsel, som alene skal anvendes til betaling af gebyr, kan gebyret for pengeoverførslen højst have samme beløbsstørrelse som det pågældende gebyr.

Stk. 5 For overførsler af støtte efter Aktivlovens § 6 betales ikke gebyr.

Fremskaffelse af oplysninger og anden service
§ 15

For udenrigstjenestens bistand til fremskaffelse af oplysninger og anden service, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 1 og 2, opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.

Planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter
§ 16

For udenrigstjenestens bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter (besøg af kommuner, skoler, læreanstalter, private personer, institutioner, journalister m.v.) opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.

Afholdelse af eksamen/prøve
§ 17

For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med afholdelse af eksamen/prøve opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time samt eventuelt leje af lokale, som stilles til rådighed for aflæggelsen af eksamen/prøven.

Bistand til domstolene ved videoafhøringer, herunder ved udlån af videokonferenceudstyr
§ 18

For udenrigstjenestens bistand på vegne af en dansk domstol i civilretlige sager, hvor den rekvirerende part er en ikke-statslig organisation, en privatperson eller et firma, herunder ved udlån af videokonferenceudstyr i forbindelse med afholdelse af videoafhøringer, opkræves 1.125 kr. pr. påbegyndt time. Tid anvendt til den tekniske op- og nedsætning før og efter videokonferencen indgår i timeafregningen.

Stk. 2 Der opkræves ikke et gebyr i strafferetlige sager.

Kapitel 4 Fælles bestemmelser
Undtagelser fra betalingspligten
§ 19

Tjenestehandlinger, der udføres på anmodning af Folketinget, centraladministrationen og dennes underlagte myndigheder, Færøernes Lagting, Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsting og Grønlands Selvstyre er som udgangspunkt ikke omfattet af pligten til at betale gebyrer og timetakster for tjenesteydelser i henhold til kapitel 1 og 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ikke-kommercielle tjenestehandlinger, som vurderes at bidrage til Danmarksprofilerings-/public diplomacy-arbejde, er som udgangspunkt ikke omfattet af betalingspligten.

Stk. 3 Udenrigstjenesten kan herudover efter en konkret vurdering undtagelsesvist afstå – helt eller delvist – fra at opkræve gebyr eller timetakst fra privatpersoner, hvor tungtvejende sociale eller andre hensyn taler afgørende herfor, eller hvor betalingen virker åbenbart urimelig.

Stk. 4 Der skal som udgangspunkt ikke opkræves betaling for mindre rutinemæssige informationsopgaver.

Stk. 5 Der opkræves ikke betaling for rutineforedrag for skoleklasser m.v.

Betaling af udenrigstjenestens faktiske udgifter
§ 20

Fritagelse for betaling af gebyr og timetakst omfatter ikke fritagelse for betaling af udenrigstjenestens faktiske udgifter, som er direkte forbundet med udenrigstjenestens behandling af sagen. For enhver bistand – hvad enten denne er givet som led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse eller ej – skal rekvirenten refundere udenrigstjenesten de eventuelle udgifter, herunder de nødvendige udgifter, der ikke kan specificeres forud for en evakuerings gennemførelse, som direkte er forbundet med sagen, medmindre andet er særskilt hjemlet.

Personbistand uden for repræsentationens åbningstid
§ 21

Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 6, uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser, og anmodningen kan imødekommes, betales timetakst på 1.125 kr. forhøjet med 50 pct. pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen, med undtagelse af kommercielle sager omfattet af § 9 og § 13, forhøjes gebyret med 50 pct. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 2.

Stk. 2 Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser betales et gebyr på 2.625 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere provisoriske pas eller forlænges flere pas, betales gebyret på 2.625 kr. alene for den første udstedelse eller forlængelse. For efterfølgende udstedelser eller forlængelser betales gebyr efter § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, eller efter § 2, stk. 2.

Stk. 3 Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 6, på repræsentationens officielle lukkedage, og anmodningen kan imødekommes, betales timetakst på 1.125 kr. forhøjet med 100 pct. pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen, med undtagelse af kommercielle sager omfattet af § 9 og § 13, forhøjes betalingen med 100 pct. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse på repræsentationens officielle lukkedage, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 4.

Stk. 4 Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage betales et gebyr på 3.750 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes eller forlænges flere pas, betales gebyret på 3.750 kr. alene for den første udstedelse eller forlængelse. For efterfølgende udstedelser eller forlængelser betales gebyr efter § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, eller efter § 2, stk. 2.

Udbud
§ 22

Udbud af samarbejde med Udenrigsministeriet om konkrete opgaver er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Afregning i udenlandsk valuta
§ 23

Betaling, der afregnes i udenlandsk valuta, kan afrundes til nærmeste hele beløb, som virker naturligt efter lokale seddel- og møntforhold. Afrundingen kan dog ikke afvige med mere end 10 DKK fra det konkret beregnede beløb.

Betalingstidspunkt
§ 24

Betaling for borgerserviceydelser (kapitel 1) og for andre sager (kapitel 3) skal betales forud for udførelse af den betalingspligtige ydelse, jf. dog stk. 2. I særlige tilfælde kan der desuden for kommercielle sager (kapitel 2) stilles krav om forudbetaling, delbetaling, depositum eller lignende foranstaltninger.

Stk. 2 Hvor betaling for ydelsen ikke sker forud, kan Udenrigsministeriet, såfremt betalingen ikke erlægges til tiden, opkræve et gebyr på 85 kr. pr. påmindelse fra den anden skriftlige anmodning om betaling af restancen.

Stk. 3 Krav på betaling efter denne bekendtgørelse er tillagt udpantningsret, jf. § 1, stk. 1, nr. 4 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig.

Kapitel 5 Digital kommunikation
§ 25

Ved digital kommunikation forstås afsendelse og modtagelse af en digital meddelelse.

Stk. 2 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for udenrigstjenesten.

Stk. 3 Kravet om digital kommunikation kan fraviges, når der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer. Udenrigstjenesten foretager i hvert tilfælde en konkret vurdering af, om der foreligger særlige forhold, eller om der er tale om en ekstraordinær situation.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 26

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2700 af 15. december 2021 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten ophæves.