Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni 2022

I medfør af § 110, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Indsatte, der har indtægtsgivende arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, betaler for opholdet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110, stk. 1.

Stk. 2 Tilsvarende gælder dømte, der under ophold i kriminalforsorgens udslusningsfængsler har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110, stk. 2.

§ 2

Der betales for opholdet fra det tidspunkt, hvor det indtægtsgivende arbejde påbegyndes, eller den offentlige ydelse beregnes.

Stk. 2 Betaling for ophold sker månedsvis forud, dog således at kriminalforsorgsområdet efter en konkret vurdering kan give henstand med første betaling, herunder aftale en afdragsordning.

Stk. 3 Betaling opkræves af det kriminalforsorgsområde, hvor den indsatte er anbragt.

§ 3

Betaling for ophold i fængsel eller arresthus udgør kr. 30 pr. døgn eksklusive kost, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2 Størrelsen af det beløb, der skal betales for ophold i et udslusningsfængsel, fastsættes af kriminalforsorgsområdet efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3 Skal den indsatte eller dømte ikke selv sørge for kost, betaler den pågældende et beløb for kosten, der svarer til det kostbeløb, der er fastsat i kapitel 5 om personlige fornødenheder i beskæftigelsesbekendtgørelsen.

Stk. 4 Efter betaling for opholdet skal den indsatte eller dømte mindst have et beløb til rådighed, der svarer til det vederlag, som udbetales til personer, der beskæftiges ved kriminalforsorgens foranstaltning. Er dette ikke tilfældet, nedsættes eller bortfalder betalingen.

Stk. 5 Kriminalforsorgsområdet kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet, hvis den indsatte eller dømte betaler husleje for egen bolig under opholdet. Tilsvarende kan betalingen nedsættes, så den pågældende får mulighed for at opretholde sine tidligere forpligtelser og samtidig har et rimeligt beløb til rådighed.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 397 af 9. april 2015 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner ophæves.