Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2024

Betaling for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 år til og med 22 år
§ 11

Unge, der modtager ungestøtte i form af døgnophold eller udslusningsophold på et anbringelsessted og som har en indtægt, skal betale for opholdet.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om betaling for ophold efter stk.1, 1. pkt. i døgntilbud og udslusningsophold fastsættes af kommunen efter reglerne om betaling m.v. i §§ 1 og 2 og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service, bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006, med senere ændringer.

Stk. 3 For unge, der modtager ungestøtte i form af døgnophold eller udslusningsophold, og som ikke har en indtægt, finder § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service, bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006, med senere ændringer tilsvarende anvendelse.