Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017

§ 5

Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen efter § 6 på grundlag af boligens omkostninger og efter § 7 på grundlag af beboerens indtægt. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger, jf. § 6, stk. 3 og 6.

Stk. 2 Beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition.

Stk. 3 Beboeren skal ikke betale indskud ved indflytningen. Ønsker en beboer at foretage boligændringer, kan det dog kræves, at beboeren stiller sikkerhed for udgifter til retablering.

Stk. 4 Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier og herunder bestemme, at betalingen fortsætter i en kortere tid efter, at boligen er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.

Stk. 5 Når en beboer dør, følger det af stk. 4, hvornår pligten til at betale ophører.