14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1586 af 06. november 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§1 Ved plejehjem og plejeboliger forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

Stk. 2 Ved aflastningsplads forstås tilbud om midlertidig ophold, jf. § 84, stk. 2, i lov om social service.

Stk. 3 Ved offentlige sygehuse eller klinikker forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, samt regionale læge- og speciallægeklinikker o.l., som har sengeliggende patienter.

Stk. 4 Ved private sygehuse eller klinikker forstås foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og klinikker samt private læge- og speciallægeklinikker o.l., som har sengeliggende patienter.

§2 Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en person efter 2. pkt. Beslutning om, hvorvidt der i de situationer, der er nævnt i 2. pkt., foreligger en kritisk situation, træffes af institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet.

Stk. 2 Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.

§3 Hospices, jf. sundhedslovens § 75, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§4 Ansatte på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, anses ikke for besøgende. Pårørende til en tidligere beboer eller patient, som er afgået ved døden, anses heller ikke for besøgende, hvis de indfinder sig med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende.

Kapitel 2

Besøg på offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

§5 Institutionens ledelse skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Stk. 2 Institutionens ledelse skal sikre, at besøg gennemføres på en forsvarlig måde, og kan i den forbindelse fastsætte regler om afvikling og planlægning af besøg, f.eks. anmeldelse af besøg. Der kan ikke fastsættes regler, der skærper et påbud om forbud eller restriktion, der er udstedt efter § 6, stk. 1.

§6 Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i beliggenhedskommunen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 7.

Stk. 2 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan rettes mod konkrete tilbud, tilbud i én eller flere dele af landet eller tilbud generelt med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) lokalt, regionalt eller nationalt.

Stk. 3 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte indendørs fællesarealer og den del af boligen, beboeren selv råder over samt udearealer, som ligger på institutionens område.

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om midlertidige besøgsrestriktioner efter § 6, stk. 1, kan udvides til at omfatte besøg fra yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende, jf. § 7, stk. 1, dog ikke mere end to personer ad gangen.

Stk. 5 Institutionens ledelse skal vurdere om besøg fra yderligere to faste nære pårørende, jf. stk. 4, skal ske i den del af boligen, beboeren selv råder over, evt. via egen indgang hertil udefra, eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, jf. § 5, stk. 2, i et dertil indrettet besøgsrum.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger truffet efter stk. 1 til de tilbud, som beslutningen angår. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.

§7 Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at forbud eller restriktioner efter § 6, stk. 1, ikke omfatter besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over i kritiske situationer eller besøg i den del af boligen, beboeren selv råder over fra den nærmeste pårørende til beboeren.

Kapitel 3

Forbud og restriktioner for besøg på offentlige og private sygehuse og klinikker

§8 Institutionens ledelse skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Stk. 2 Institutionens ledelse skal sikre, at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

§9 Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde regionsrådet midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige sygehuse og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 11.

Stk. 2 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan rettes mod konkrete sygehuse og klinikker eller generelt mod alle sygehus og klinikker, der er beliggende i den pågældende region.

Stk. 3 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte indendørs fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l. samt udearealer, som ligger på sygehusets eller klinikkens område.

Stk. 4 Regionsrådet meddeler beslutninger, der er truffet efter stk. 1, til den eller de sygehuse og klinikker, som beslutningen angår. Regionsrådet gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.

§10 Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 11.

Stk. 2 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan rettes mod konkrete sygehuse og klinikker eller generelt mod alle sygehuse og klinikker i én eller flere dele af landet.

Stk. 3 Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte indendørs fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l. samt udearealer, som ligger på sygehusets eller klinikkens område.

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler beslutninger, der er truffet efter stk. 1, til det eller de sygehuse eller klinikker, som beslutningen angår. Styrelsen for Patientsikkerhed gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.

§11 Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, skal beslutte, at forbud eller restriktioner efter §§ 9 og 10 ikke omfatter besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en patient.

Kapitel 4

Bemyndigelse

§12 Social- og indenrigsministeren bemyndiges til, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, at fastsætte regler efter § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. på social- og indenrigsministerens ressortområde. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

§13 Institutionens ledelse kan bemyndige ansatte til at varetage opgaver nævnt i § 2, stk. 1, 4. pkt., § 5, og § 8.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) og de afgørelser om besøgsrestriktioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed har truffet efter bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020, og bekendtgørelse nr. 1402 af 23. september 2020 ophæves.

profile photo
Profilside