14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2060 af 21. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Mulighed for offentlige og private tilbud for lokalt at fastsætte midlertidige restriktioner for besøg på tilbuddet
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) kan tilbud omfattet af i § 1 midlertidigt beslutte at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, jf. dog § 6.

•••

Stk. 2 Begrænsninger efter stk. 1 kan besluttes, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) for en eller flere borgere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller hvis en eller flere borgere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

•••

Stk. 3 Begrænsninger efter stk. 1 kan besluttes i forhold til en eller flere konkrete besøgssituationer, for en eller flere borgere på tilbuddet eller for hele tilbuddet.

•••

Stk. 4 Ved beslutninger efter stk. 1, skal følgende forhold inddrages i vurderingen:

  • 1) Tilbuddets fysiske rammer og indretning, herunder muligheden for at beskytte borgere på tilbuddet mod smitte med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

  • 2) De enkelte borgeres risikoprofiler og udsathed.

  • 3) Det aktuelle smittetryk med og smitterisiko for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

  • 4) Andre relevante forhold.

•••

Stk. 5 Det skal fremgå af beslutninger efter stk. 1, hvilke besøgssituationer eller borgere der er omfattet, jf. stk. 3. Det skal også fremgå, i hvilket omfang begrænsningerne omfatter indendørs og udendørs fællesarealer samt den eller de dele af tilbuddet, som en beboer selv råder over.

•••

Stk. 6 Træffer tilbuddets ledelse beslutning om begrænsninger efter stk. 1, skal ledelsen offentliggøre beslutningen på en sådan måde, at borgere og medarbejdere på tilbuddet samt i relevant omfang personer, der kan forventes at ville foretage besøg på tilbuddet, kan få kendskab til beslutningen. Dette kan eksempelvis ske ved offentliggørelse på tilbuddets hjemmeside og ved papiropslag på indgangsdøre til tilbuddet samt andre relevante steder på tilbuddet. Offentliggørelsen af beslutningen skal indeholde information om undtagelserne hertil, jf. § 6.

•••
profile photo
Profilside