Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 6

Betingelsen om 2 års medlemskab for afdøde er opfyldt, når der fra og med starttidspunktet, jf. stk. 2, og indtil ophørstidspunktet, jf. stk. 4, foreligger en medlemsperiode på mindst 24 måneder.

Stk. 2 Ved starttidspunktet forstås den 1. i den måned, hvor der indbetales ATP-bidrag eller bidrag til Obligatorisk Pensionsordning for medlemmet. Hvis første betaling af ATP-bidrag sker for den måned, i hvilken medlemmet fylder 16 år, er starttidspunktet dog den dato, medlemmet fylder 16 år.

Stk. 3 Stk. 2, 2., pkt. finder ikke anvendelse for bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.

Stk. 4 Medlemsperioden, jf. stk. 1, regnes for ophørt den 1. i måneden efter, at medlemmet er afgået ved døden.