Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 111 af 29. januar 2021

Frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
§ 9

Frivillige aktiviteter, jf. § 1, nr. 4, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2 Frivilligt, ulønnet arbejde, jf. § 1, nr. 5, kan udføres uden fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 En frivillig organisation, forening eller lignende efter stk. 2, skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.

  • 2) Dens primære formål er ikke at skabe overskud, og et evt. overskud må ikke udloddes til f.eks. ejerne eller foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens formål.

  • 3) Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

  • 4) Der er frivilligt medlemskab.

Stk. 4 Frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. § 1, nr. 4 og 5, skal udføres, uden at modtageren af ledighedsydelse er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Stk. 5 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer m.v. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Stk. 7 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis

  • 1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 10, stk. 3,

  • 2) arbejdet udføres lejlighedsvist,

  • 3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen m.v.,

  • 4) arbejdet i lignende organisationer m.v. udføres af ulønnet arbejdskraft, og

  • 5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Stk. 8 En modtager af ledighedsydelse, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2 og 5-7, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.