Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 111 af 29. januar 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Relaterede bekendtgørelser

Kapitel 1 Definitioner m.v.
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Lønindtægt:

  • a) Løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold, herunder ferietillæg.

  • b) Løn, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, som er optjent ombord på skibe m.v. registeret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.

 • 2) Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold: Den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

 • 3) Arbejde: Aktiviteter, som enten medfører indtægt, eller som efter sin art normalt medfører indtægt. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage.

 • 4) Frivillige aktiviteter: Aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

 • 5) Frivilligt ulønnet arbejde: Arbejde, som udføres ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

 • 6) Ferieår: Perioden, hvor retten til ferie med ledighedsydelse optjenes, og som løber fra den 1. september til og med den 31. august i det efterfølgende år.

 • 7) Ferieafholdelsesperiode: Ferieåret og de efterfølgende fire måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang, dvs. i perioden fra 1. september til og med den 31. december det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2 Løn efter stk. 1, nr. 1, litra b, skal omregnes til bruttoløn efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

§ 2

Ledighedsydelsen efter § 74 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er fastsat til 89 pct. af arbejdsløshedspengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. kalendermåned, jf. dog § 17. Den beregnede ledighedsydelse efter §§ 14-16 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 2 Lønindtægter m.v., der medfører fradrag i ledighedsydelse
Løn
§ 3

Lønindtægt fra arbejde af kortere varighed medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Selvstændig bibeskæftigelse
§ 4

Udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Løn, rådighedsløn, honorarer m.v.
§ 5

Indtægterne, jf. § 3, og andre arbejdsindtægter medfører fradrag i ledighedsydelsen, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, som indtægterne dækker.

Stk. 2 Indtægter, der træder i stedet for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, medfører fradrag i ledighedsydelsen, herunder

 • 1) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,

 • 2) beløb fra Lønmodtagernes Garantifond og

 • 3) fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3 Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i ledighedsydelsen i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt modtageren af ledighedsydelse i løn i en opsigelsesperiode, hvis personen var blevet afskediget. Hvis fratrædelsesgodtgørelsen ikke træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode, medfører den ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4 Hvis det tidligere ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder anvendelse på både engangsbeløb og løbende indtægter.

Ombud og hverv
§ 6

Indtægter, som modtages for at udføre borgerlige ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Indtægter, som modtages for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3 Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4 Indtægter, som modtages for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 5 Rådighedsvederlag, personligt tillæg m.m., der gives til frivillige brandmænd eller frivillige i beredskaber mv., medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Kapitel 3 Indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen
Ophavsrettigheder m.v.
§ 7

Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for den pågældendes sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser m.v. er normale, jf. stk. 2.

Stk. 2 Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.

Legater
§ 8

Legater medfører fradrag i ledighedsydelsen, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.

Frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
§ 9

Frivillige aktiviteter, jf. § 1, nr. 4, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 2 Frivilligt, ulønnet arbejde, jf. § 1, nr. 5, kan udføres uden fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 En frivillig organisation, forening eller lignende efter stk. 2, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.

 • 2) Dens primære formål er ikke at skabe overskud, og et evt. overskud må ikke udloddes til f.eks. ejerne eller foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens formål.

 • 3) Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

 • 4) Der er frivilligt medlemskab.

Stk. 4 Frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. § 1, nr. 4 og 5, skal udføres, uden at modtageren af ledighedsydelse er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Stk. 5 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer m.v. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Stk. 7 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis

 • 1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 10, stk. 3,

 • 2) arbejdet udføres lejlighedsvist,

 • 3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen m.v.,

 • 4) arbejdet i lignende organisationer m.v. udføres af ulønnet arbejdskraft, og

 • 5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Stk. 8 En modtager af ledighedsydelse, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2 og 5-7, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.

Selvbygger og medbygger
§ 10

Der kan ikke udbetales ledighedsydelse til en person, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig m.v., jf. dog stk. 2. Der kan igen udbetales ledighedsydelse, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.

Stk. 2 Ved mindre byggearbejder i egen bolig, kan den pågældende fortsat modtage ledighedsydelse, men arbejdet medfører fradrag.

Stk. 3 Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.

Pensioner m.v.
§ 11

Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 12.

Stk. 2 Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 3 Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Stk. 4 Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Indtægter, der ikke medfører fradrag i ledighedsydelse
§ 12

Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 • 1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

 • 2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

 • 3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 • 4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.

 • 5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.

 • 6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

 • 7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

 • 8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

 • 10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

 • 11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

 • 12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

 • 13) Underholdsbidrag.

 • 14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

 • 15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

 • 16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

 • 17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven m.v., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

§ 13

Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 16.

Kapitel 4 Beregning af fradraget i ledighedsydelsen m.v.
§ 14

Fradrag efter §§ 3, 5, 6, stk. 1 og 2, og §§ 7, 8 og 11 i ledighedsydelsen sker med 30 pct. af lønnen og anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, indtil bruttoindkomsten inkl. arbejdsgiverens og den fleksjobvisiteredes eget pensionsbidrag udgør 15.264 kr. (2021-niveau) og med 55 pct. af indtægten derover.

§ 15

Fradrag for udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse, jf. § 4, frivilligt ulønnet arbejde, jf. § 9, stk. 5, og for mindre byggearbejder i egen bolig, jf. § 10, sker på baggrund af det timetal, der er anvendt, ganget med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Omregningssatsen er i 2021-niveau fastsat til 251,99 kr. Når der skal ske fradrag i ledighedsydelsen for den beregnede indtægt efter 1. pkt., finder § 14 tilsvarende anvendelse.

§ 16

Efterregulering af for meget udbetalt fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud, kan i det omfang, efterregulering ikke er sket i fleksløntilskuddet ske i ledighedsydelsen. Efterreguleringen sker efter beregning af ledighedsydelsen, jf. § 14, er foretaget. Hvis det er muligt, sker efterreguleringen af fleksløntilskuddet fuldt ud i den første måneds ledighedsydelse. Er dette ikke muligt, sker fradraget i de følgende måneders ledighedsydelse.

§ 17

Når en person er omfattet af §§ 10 f og 10 h i lov om aktiv socialpolitik, kan personen alene modtage ledighedsydelse med et niveau, der svarer til ydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Kapitel 5 Indhentelse af oplysninger om løn m.v.
§ 18

Kommunen skal ved beregningen af ledighedsydelsen anvende oplysninger om løn, feriegodtgørelse, løn under sygdom, sygedagpenge m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Kommunen skal indhente oplysninger om lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse m.v., som ikke fremgår af indkomstregisteret, fra den ansatte i fleksjobbet eller den ledige efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.

Stk. 4 Det beløb, der skal anvendes ved beregning af den supplerende ledighedsydelse under ferie efter § 74 e, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik beregnes som en forholdsmæssig del af det samlede bruttobeløb, der er oplyst i indkomstregistret, i forhold til det antal feriedage, der afholdes.

§ 19

Ledighedsydelsen udbetales månedsvis bagud. Fradraget i ledighedsydelsen sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet efter §§ 14 og 15.

Stk. 2 Den første måned beregnes ledighedsydelsen på baggrund af den forventede lønindtægt. Der skal efterfølgende ske regulering af ledighedsydelsen på baggrund af den faktisk udbetalte lønindtægt.

Stk. 3 Der skal ske efterregulering af ledighedsydelsen, hvis lønindtægten m.v. efterfølgende ændres. Efterregulering kan foretages for en periode på op til 12 måneder.

Kapitel 6 Afholdelse af ferie med ledighedsydelse
§ 20

Retten ferie med ledighedsydelse opgøres månedsvis i ferieåret. En person, der modtager ledighedsydelse, får ret til ferie med ledighedsydelse i med 2,08 dage pr. kalender måned. Hvis en person ikke modtager ledighedsydelse i en hel kalendermåned, får personen ret til ferie med ledighedsydelse med en forholdsmæssig andel.

Stk. 2 Kommunen skal opgøre, hvor mange dage med ret til ferie med ledighedsydelse, som personen har optjent i ferieåret, og hvor mange dages ferie med ledighedsydelse, som personen har afholdt i ferieafholdelsesperioden.

Stk. 3 Dage med ret til ferie med ledighedsydelse optjent i det forudgående ferieår, som ønskes afviklet i ferieafholdelsesperioden, skal afvikles før dage med ret til ferie med ledighedsydelse, som er optjent i det igangværende ferieår.

Varsling af ferie med ledighedsydelse
§ 21

En person, der er ansat i et fleksjob, og som ønsker at holde ferie med ledighedsydelse efter § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, skal før feriens afholdelse med ledighedsydelse give kommunen besked herom.

Stk. 2 En person, der er ledig og modtager ledighedsydelse, har ret til at holde ferie med ledighedsydelse efter § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, hvis jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud m.v., som personen har pligt til at deltage i.

Stk. 3 Er der mindre end 14 dage til at ferien ønskes afholdt, kan jobcenteret godkende det, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen.

Stk. 4 Der kan afholdes ferie med ledighedsydelse på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud m.v., som personen har pligt til at deltage i.

Stk. 5 Der kan udbetales ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor kommunen har fået besked om ferien, og der ikke i ferieperioden er fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet tilbud m.v., som personen har pligt til at deltage i.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1264 af 28. august 2020 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse ophæves.