Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 227 af 07. marts 2024

I medfør af § 139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, som ændret ved lov nr. 1769 af 28. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Lønindtægt:

  • a) Løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold, herunder ferietillæg.

  • b) Løn, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, som er optjent ombord på skibe m.v. registeret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.

 • 2) Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold: Den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

 • 3) Indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse: Overskud før renter og andre finansielle poster, inklusive løn eller andre beløb, der er udtaget til eget forbrug og beløb, som er overført til virksomhedsordningen efter virksomhedsskattelovens regler.

 • 4) Lønloft: Det beløb, som fleksløntilskud, løn fra arbejdsgiveren og eventuelle andre indtægter, jf. § 3, stk. 3, højst kan udgøre, jf. § 12 og 13.

Stk. 2 Løn efter stk. 1, nr. 1, litra b, skal omregnes til bruttoløn efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

§ 2

Fleksløntilskuddet efter § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er fastsat til 98 pct. af arbejdsløshedspengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. kalendermåned. Det beregnede fleksløntilskud efter §§ 3-11, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2 Fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af et gennemsnitligt antal dage per kalendermåned, svarende til 260 dage/12 = 21,6667 dage pr. kalendermåned.

Stk. 3 Rådighedsvederlag, personligt tillæg m.m., der gives til frivillige brandmænd eller frivillige i beredskaber m.v., medfører ikke fradrag i fleksløntilskuddet.

Beregning af og fradrag i fleksløntilskud
§ 3

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Stk. 2 Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 16.323 kr. (2024-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 16.323 kr. (2024-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Stk. 3 Hvis fleksløntilskuddet og lønindtægt, syge- eller barselsdagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, feriegodtgørelse, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag m.v. tilsammen udgør mere end lønloftet i den pågældende stilling, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Stk. 4 Lønindtægt, der dækker arbejde, der udføres over flere måneder, men udbetales efterfølgende, skal fordeles ligeligt månedsvis over den periode, som lønnen dækker. Beregningen af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 sker herefter for den pågældende periode. Der efterreguleres fremadrettet for forskellen mellem det beløb, der er udbetalt i fleksløntilskud, og det beløb, som den fleksjobansatte på baggrund af en beregning af fleksløntilskuddet, er berettiget til. Efterreguleringen sker efter, at beregningen af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 i den pågældende måned er foretaget. Hvis det er muligt, skal efterreguleringen ske fuldt ud i den følgende måneds fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Er dette ikke muligt, sker fradraget i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse.

Stk. 5 Hvis en ansat i fleksjob har anden lønindtægt eller indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, finder stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Hvis en ansat i fleksjob får udbetalt løn under sygdom, barsel, sorgorlov eller ferie eller modtager feriegodtgørelse under ferie, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 og §§ 4-13, kan højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af §§ 131, 132 og 132 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4

Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet efter §§ 3-13.

Stk. 2 Frem til der foreligger oplysninger om en hel måneds lønindkomst i indkomstregisteret, beregnes fleksløntilskuddet på baggrund af den forventede lønindtægt. Der skal efterfølgende ske regulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den faktisk udbetalte lønindtægt og anden indtægt, jf. §§ 5-11.

Stk. 3 Lønindtægter, der dækker arbejde, der udføres over flere måneder, kan fordeles månedsvis over denne periode.

Stk. 4 Der skal ske efterregulering af fleksløntilskuddet, hvis lønindtægten og andre indtægter efter §§ 3-13 efterfølgende ændres. Efterregulering kan foretages for en periode på op til 12 måneder.

Stk. 5 Løn og andre indtægter efter §§ 3-13, som udbetales i måneden efter fleksjobbet er ophørt, og hvor personen ikke påbegynder et nyt fleksjob, skal ikke fradrages i ledighedsydelse efter §§ 74 a og 74 d, medmindre der er tale om lønindtægter efter stk. 3.

Beregning af feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse udbetalt af arbejdsgiveren
§ 5

Feriegodtgørelse, som udbetales af arbejdsgiveren på tidspunktet for feriens afholdelse, fremgår af indkomstregisteret som en del af lønnen og indgår i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.

Feriegodtgørelse indbetalt til Feriekonto, en feriekasse m.v.
§ 6

Feriegodtgørelse, som indbetales til Feriekonto, en feriekasse m.v., indgår i beregning af fleksløntilskuddet, når ferien afholdes.

Stk. 2 Feriegodtgørelsen fratrækkes lønindtægten på optjeningstidspunktet inden beregning af fleksløntilskuddet. Feriegodtgørelsen, som fremgår af indkomstregisteret, omregnes til et bruttobeløb. Omregningen sker ved at lægge skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 3 Når den fleksjobansatte afholder ferie med feriegodtgørelse fra Feriekonto, en feriekasse m.v., omregnes feriegodtgørelsen til et bruttobeløb. Ved omregningen lægges skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 4 Feriegodtgørelse, jf. stk. 3, indgår som en forholdsmæssig andel af feriegodtgørelsen sat i forhold til antallet af feriedage, som afholdes, i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.

Fradrag i fleksløntilskud under sygdom, hvor der ikke udbetales løn
§ 7

Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under sygdom, modtager den pågældende sygedagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 2 Hvis der i en måned modtages både løn og sygedagpenge efter reglerne fastsat i § 49 i lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik, fradrages den beregnede lønindtægt, jf. § 3, stk. 2, og sygedagpenge eller ressourceforløbsydelsen samlet i fleksløntilskuddet for den efterfølgende måned, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3 Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, mister retten til sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpenge, herunder som følge af varighedsbegrænsningen, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende ville kunne have modtaget i sygedagpenge. Beregningen foretages på baggrund af det beløb, der er udbetalt i sygedagpenge i den forudgående måned, inden retten til sygedagpenge er mistet, jf. dog § 3, stk. 7. Hvis der modtages løn i samme måned, sker fradraget i fleksløntilskuddet efter stk. 2.

Stk. 4 Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, får foretaget fradrag i eller helt mister retten til ressourceforløbsydelse efter reglerne i §§ 69 l-q i lov om aktiv socialpolitik, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende kunne have modtaget i ressourceforløbsydelse, jf. dog § 3, stk. 7. Hvis der modtages løn i samme måned, sker fradraget i fleksløntilskuddet efter stk. 2.

Stk. 5 Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, ikke kan modtage sygedagpenge på grund af for sen anmodning om sygedagpenge, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende ville have været berettiget til at modtage i sygedagpenge, jf. dog § 3, stk. 7. Hvis der modtages løn i samme måned, sker fradraget i fleksløntilskuddet efter stk. 2.

§ 8

Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, delvist genoptager arbejdet, foretages der fuldt fradrag i fleksløntilskuddet for sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, som den pågældende er berettiget til, og der sker samtidig nedsættelse af fleksløntilskuddet for lønindtægten, jf. § 3, stk. 2-4 og § 7, stk. 1 og 2.

Fradrag i fleksløntilskud under barsel eller sorgorlov, hvor der ikke udbetales løn
§ 9

Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under barsel eller sorgorlov, modtager den pågældende barselsdagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte barselsdagpenge i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. dog § 3, stk. 7.

Stk. 2 Hvis der i en måned modtages både løn og barselsdagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, fradrages den beregnede løn, jf. § 3, stk. 2 og barselsdagpenge samlet i fleksløntilskuddet for den efterfølgende måned, jf. § 4, stk. 1.

Fradrag i fleksløntilskud, hvis der udbetales ledighedsydelse under ferieafholdelse
§ 10

Hvis den ansatte i et fleksjob ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan den pågældende modtage ledighedsydelse for de dage, hvor der ikke er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der kan højest udbetales ledighedsydelse og ferie med løn eller feriegodtgørelse for sammenlagt 25 dage.

Stk. 2 Der kan ikke udbetales fleksløntilskud for de dage, hvor der udbetales ledighedsydelse under ferie. Det beregnede fleksløntilskud efter § 3 skal reduceres forholdsmæssigt på baggrund af det antal dage, der udbetales ledighedsydelse for. Beregningen foretages bagud i den følgende måned, jf. § 4, stk. 1, således at der sker forholdsmæssig nedsættelse af fleksløntilskuddet i måneden efter, at ledighedsydelsen er udbetalt. Fleksløntilskuddet i 3. pkt. beregnes på baggrund af lønindtægten i den eller de måneder, hvor der holdes ferie.

Fradrag i fleksløntilskud ved udbetaling af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag
§ 11

Modtager den ansatte i et fleksjob hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 i barnets lov eller efter den hidtil gældende § 42 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023, jf. § 213, stk. 2, i lov nr. 721 af 13. juni 2023 eller plejevederlag efter § 90, stk. 1, nr. 12, i barnets lov eller §§ 119-121 i lov om social service, sker fradrag i og beregning af fleksløntiskud som ved lønindtægt, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2 Hvis der både udbetales løn og indtægt efter stk. 1, lægges fradraget for løn og indtægter efter stk. 1, sammen og fradrages samlet i fleksløntilskuddet for den efterfølgende måned, jf. § 4, stk. 1.

Lønloft

Oplysninger fra arbejdsgiveren om indtægter der indgår i lønloftet
§ 12

Det er arbejdsgiveren, som skal oplyse, hvad den fleksjobansatte ville få i løn, hvis den pågældende var ansat på fuld tid i samme stilling på ordinære vilkår. Dette udgør lønloftet i det konkrete fleksjob, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2 De oplysninger, der kan indgå i fastsættelsen af lønloftet, er bl.a.:

 • 1) Lønnen for fuld tid.

 • 2) Timelønnen uden nedsættelse på grund af nedsat arbejdsintensitet.

 • 3) Resultatløn.

 • 4) Arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, hvis den ansatte har en pensionsordning. Den ansattes andel af bidrag til en pensionsordning skal kun indgå i beregningen, hvis bidraget til pensionsordningen ikke er fratrukket den ansattes løn.

 • 5) Fritvalgsordning og/eller søgnehelligdagskonto, herunder om de bliver udbetalt løbende eller efter anmodning fra den ansatte.

 • 6) Faste tillæg.

 • 7) Variable tillæg eller engangstillæg.

 • 8) Genetillæg.

 • 9) Tillæg for weekend, aften eller nattevagter, hvis den ansatte har vagter.

 • 10) Bonusordninger.

 • 11) Feriegodtgørelse, ferietillæg og feriedifference.

Stk. 3 Kommunerne kan bl.a. få oplysninger, der skal indgå i lønloftet, på følgende måder:

 • 1) Arbejdsgiveren oplyser om det samlede lønloft for en måned, 14-dage, pr. uge eller pr. time inkl. samtlige lønandele, som indgår i lønloftet, jf. stk. 2.

 • 2) Arbejdsgiveren oplyser om timeløn, eventuelle tillæg mv., som den ansatte er omfattet af, jf. stk. 2.

 • 3) Kommunen anvender den ansattes lønseddel fra arbejdsgiveren for at se, hvilke løn og tillæg mv., som den ansatte modtager i samlet løn.

Stk. 4 Fritvalgsordning og/eller søgnehelligdagskonto, der udbetales løbende, vil indgå i opgørelsen af lønloftet hver måned. Fritvalgsordning og/eller søgnehelligdagskonto, der udbetales én eller flere gange årligt, vil alene indgå i opgørelsen af lønloftet for den måned, hvor fritvalgsordningen og/eller søgnehelligdagskontoen udbetales.

Beregning af lønloft
§ 13

En kommune kan beregne lønloftet, hvis arbejdsgiveren ikke har oplyst eller har svært ved at oplyse lønloftet og f.eks. alene kan oplyse om timeløn og eventuelle tillæg m.v., jf. § 12, stk. 2. Konstaterer kommunen, at der er uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold, som fremgår af lønsedler og oplysninger fra indkomstregisteret og det lønloft, som arbejdsgiveren har oplyst, skal kommunen kontakte arbejdsgiveren med henblik på at de rette oplysninger lægges til grund for beregningen af lønloftet. Kommunen kan alene ændre på lønloftet, hvis arbejdsgiveren bekræfter de oplysninger, som der er uenighed om.

Stk. 2 Hvis kommunen har fået oplyst timeløn samt eventuelle tillæg, kan kommunen beregne lønloftet ved at lægge alle løndele sammen og gange med 160,333 for at finde lønloftet for en måned. Hvis personen er 14-dageslønnet, kan kommunerne beregne lønloftet for 14 dage ved at gange timeløn med tillæg med 74 timer.

Indhentelse af oplysninger om løn, feriegodtgørelse m.v.
§ 14

Kommunen skal ved beregningen af fleksløntilskuddet anvende oplysninger om løn, løn under sygdom eller barsel, syge- eller barselsdagpenge, feriegodtgørelse m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. § 139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed. I det omfang feriegodtgørelsen ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og personen på anden vis kan dokumentere bruttoferiegodtgørelsen f.eks. via en lønseddel, kan kommunen anvende denne dokumentation ved beregning af fleksløntilskuddet.

Stk. 3 Kommunen skal indhente oplysninger, som ikke fremgår af indkomstregisteret, om f.eks. lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse, feriegodtgørelse, periode for ferieafholdelse m.v., fra den ansatte i fleksjobbet efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I det omfang en arbejdsgiver har pligt til at indberette oplysninger til indkomstregistret, og dette ikke er sket, skal kommunen oplyse om, at pågældende arbejdsgiver fremadrettet skal indberette indkomsten til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 4 Kommunen skal beregne det beløb, som den pågældende ville have været berettiget til, jf. § 7, stk. 4, efter reglerne fastsat i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for lønindtægter m.v., jf. §§ 3-13 fra den 1. januar 2024.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1806 af 28. december 2023 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud ophæves.