Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler Kapitel 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 21. december 2022

Kapitel 7 Afregning ved levering af lægemidler fra apotek
§ 25

Ved apotekets afregning med en bestyrer af et håndkøbsudsalg eller et medicinudleveringssted ved udlevering af forsendelser fra apoteket kan bestyreren ydes et maksimalt vederlag på 4,80 kr. ekskl. moms pr. forsendelse.

Stk. 2 Til de i stk. 1 nævnte beløb lægges moms.

§ 26

Betaling for lægemiddelleverancer fra apotekerne til bestyrer af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder skal finde sted senest en måned efter udløbet af den måned, hvor leverancen har fundet sted. Apotekeren kan dog i særlige tilfælde bestemme, at betalingen skal ske kontant. Ved for sen betaling gælder reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Stk. 2 Det er en betingelse for vederlaget efter bestemmelserne i dette kapitel, at betaling finder sted inden for den frist, som er nævnt i stk. 1.