14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1790 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Stk. 2 Finansieringsbidraget ved arbejdsløshedsdagpenge dækker 1/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for medlemmer af en arbejdsløshedskasse i tilfælde, hvor staten ikke medfinansierer ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, jf. stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Finansieringsbidraget dækker 1/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for medlemmer som modtager dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

•••

Stk. 3 Finansieringsbidraget ved godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse dækker

•••

Stk. 4 Finansieringsbidraget ved sygdom dækker, sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for modtagere af sygedagpenge, jf. § 65, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 5 Finansieringsbidraget ved barsel dækker, sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for modtagere af barselsdagpenge, jf. § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven).

•••

Stk. 6 Finansieringsbidraget ved ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb dækker sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag, der samlet indbetales for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 69 j i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 7 Finansieringsbidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker fondens samlede udgifter, jf. § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

•••

Stk. 8 I finansieringsbidrag efter stk. 2-7 indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for beregning, opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag.

•••
profile photo
Profilside