Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1665 af 12. december 2023

Fritagelse ved omvendt momsbetalingspligt
§ 3

Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer i Danmark eller inden for det øvrige EU, der er omfattet af § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension blive fritaget for pligt til at betale finansieringsbidrag.

Stk. 2 I ansøgningen skal arbejdsgiveren erklære, at denne alene er momspligtig på grund af reglerne om omvendt moms, jf. stk. 1, samt oplyse, hvornår købet er foretaget. Erklæringen skal attesteres af arbejdsgivers revisor.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension udarbejder en standarderklæring, som skal anvendes ved ansøgningen efter stk. 2, samt ved ansøgning om forlængelse efter § 4.

Stk. 4 Arbejdsgiver har pligt til at underrette Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis betingelserne for at være fritaget for indbetaling af finansieringsbidrag bortfalder.

Stk. 5 Ansøgning om fritagelse for betaling af finansieringsbidrag har ikke opsættende virkning for betaling af det opkrævede finansieringsbidrag.

Stk. 6 Hvis ansøgningen om fritagelse imødekommes, betaler Arbejdsmarkedets Tillægspension opkrævede finansieringsbidrag, der er omfattet af fritagelsen, tilbage. Det beløb, der tilbagebetales, svarer til det indbetalte beløb.

Stk. 7 Det er en betingelse for tilbagebetaling af finansieringsbidrag, at arbejdsgiveren har indgivet ansøgning om fritagelse senest 3 år efter, at finansieringsbidraget er blevet betalt.