Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1665 af 12. december 2023

§ 12

Arbejdsgiveren skal betale et fuldt års finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indberetter et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Finansieringsbidraget beregnes for hvert kvartal på grundlag af det samlede indberettede ATP-bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren vedrørende det pågældende kvartal. Arbejdsgiveren skal betale et fuldt kvartals finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indberetter et beløb, der svarer til et fuldt kvartals ATP-bidrag.

Stk. 3 Den kvartalsmæssige beregning efter stk. 2 sker ved, at det samlede ATP-bidrag, der er indberettet af arbejdsgiveren, divideres med satsen for et fuldt kvartals ATP-bidrag. Beregningsresultatet (for antal fuldtidsbeskæftigede) afrundes til nærmeste to decimaler og ganges med satsen for finansieringsbidrag. Satser gældende for det kvartal, som det indberettede ATP-bidrag vedrører, finder anvendelse ved beregningen, jf. 1. og 2. pkt.

Stk. 4 For en arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som afgiftspligtig efter momsloven eller lønsumsafgiftsloven, beregnes finansieringsbidraget forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem den afgiftspligtige periode og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver afmeldes som afgiftspligtig i løbet af et kvartal.

Stk. 5 Bidrag opkræves i henhold til de regler, der gælder for Samlet Betaling, som er den tekniske fællesopkrævningsløsning, Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender til at opkræve en række bidrag, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.