14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1790 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Fastsættelse af finansieringsbidrag til Lønmodtagernes Garantifond
Lønmodtagernes Garantifond fastsætter for et år ad gangen et finansieringsbidrag til dækning af fondens udgifter, jf. § 5, stk. 7. Finansieringsbidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager.

•••

Stk. 2 Lønmodtagernes Garantifond beregner finansieringsbidraget på grundlag af et skøn over udbetalinger til dækning af krav på løn m.v., nødvendige reserver med fradrag af dividende- og renteindtægter det følgende år. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8.

•••

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til over-/underskuddet af de indbetalte skønnede finansieringsbidrag i forhold til de faktiske afholdte finansieringsbidrag i det senest afsluttede regnskabsår.

•••
profile photo
Profilside