Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1790 af 27. december 2018

I medfør af § 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15. december 2015 og lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 85 c, stk. 23 og 24, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, § 66, stk. 15 og 16, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, § 45, stk. 14 og 15, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 20. juni 2018, § 80 a, stk. 14 og 15, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og § 13, stk. 22 og 23, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2018, og efter forhandling med Lønmodtagernes Garantifond, undervisningsministeren og indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Beregningsperioder for finansieringsbidrag
Kapitel 1 Arbejdsgivernes finansieringsbidrag
Arbejdsgiverkreds

Stk. 2 Udenlandske private arbejdsgivere og private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne, der indbetaler ATP-bidrag for de ansatte, er omfattet af arbejdsgiverkredsen i stk. 1, selv om registreringskravet ikke er opfyldt.

§ 2

Offentlige arbejdsgivere er ikke omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Fritagelse ved omvendt momsbetalingspligt
§ 3

Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer i Danmark eller inden for det øvrige EU, der er omfattet af § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension blive fritaget for pligt til at betale finansieringsbidrag.

Stk. 2 I ansøgningen skal arbejdsgiveren erklære, at denne alene er momspligtig på grund af reglerne om omvendt moms, jf. stk. 1, samt oplyse, hvornår købet er foretaget. Erklæringen skal attesteres af arbejdsgivers revisor.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension udarbejder en standarderklæring, som skal anvendes ved ansøgningen efter stk. 2, samt ved ansøgning om forlængelse efter § 4.

Stk. 4 Arbejdsgiver har pligt til at underrette Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis betingelserne for at være fritaget for indbetaling af finansieringsbidrag bortfalder.

Stk. 5 Ansøgning om fritagelse for betaling af finansieringsbidrag har ikke opsættende virkning for betaling af det opkrævede finansieringsbidrag.

Stk. 6 Hvis ansøgningen om fritagelse imødekommes, betaler Arbejdsmarkedets Tillægspension opkrævede finansieringsbidrag, der er omfattet af fritagelsen, tilbage. Det beløb, der tilbagebetales, svarer til det indbetalte beløb.

Stk. 7 Det er en betingelse for tilbagebetaling af finansieringsbidrag, at arbejdsgiveren har indgivet ansøgning om fritagelse senest 3 år efter, at finansieringsbidraget er blevet betalt.

§ 4

Fritagelse for betaling af finansieringsbidrag gælder for et kalenderår ad gangen. Fritagelsen forlænges ved, at arbejdsgiver indsender fornyet erklæring attesteret af revisor, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2 Erklæring i forbindelse med forlængelse af fritagelse for betaling af finansieringsbidrag, jf. stk. 1, skal være Arbejdsmarkedets Tillægspension i hænde inden den 1. maj.

Stk. 3 Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke har modtaget erklæringen inden fristens udløb, jf. stk. 2, igangsætter Arbejdsmarkedets Tillægspension opkrævningen af finansieringsbidrag for det indeværende kalenderår. Fritagelse for betaling af finansieringsbidrag for det pågældende kalenderår forudsætter ny ansøgning om fritagelse, jf. § 3.

Finansieringsbidrag

Stk. 2 Finansieringsbidraget ved arbejdsløshedsdagpenge dækker 1/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for medlemmer af en arbejdsløshedskasse i tilfælde, hvor staten ikke medfinansierer ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, jf. stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Finansieringsbidraget dækker 1/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for medlemmer som modtager dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Stk. 3 Finansieringsbidraget ved godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse dækker

Stk. 4 Finansieringsbidraget ved sygdom dækker, sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for modtagere af sygedagpenge, jf. § 65, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

Stk. 5 Finansieringsbidraget ved barsel dækker, sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag (dobbeltbidrag), der samlet indbetales for modtagere af barselsdagpenge, jf. § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven).

Stk. 6 Finansieringsbidraget ved ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb dækker sammen med bidrag fra offentlige arbejdsgivere 2/3 af det ATP-bidrag, der samlet indbetales for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 69 j i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 7 Finansieringsbidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker fondens samlede udgifter, jf. § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 8 I finansieringsbidrag efter stk. 2-7 indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for beregning, opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag.

Fastsættelse af finansieringsbidrag ved arbejdsløshed m.v.
§ 6

Efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med undervisningsministeren fastsætter beskæftigelsesministeren for et år ad gangen et finansieringsbidrag til dækning af arbejdsgivernes andel af de samlede udgifter til ATP-bidrag for modtagere af de ydelser, der er nævnt i § 5, stk. 2 og 3. Finansieringsbidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse. Den årsvise fastsættelse sker efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, der beregner finansieringsbidraget på grundlag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings og undervisningsministerens skøn over antallet af timer, der skal udbetales henholdsvis dagpenge og VEU-godtgørelse for. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8. Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til det over- eller underskud, som det indbetalte bidrag i det senest afsluttede regnskabsår har givet i forhold til det samlede regulerede bidrag, som ifølge regnskabet for dette år skulle have været indbetalt.

Fastsættelse af finansieringsbidrag ved sygdom

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse. Den årsvise fastsættelse sker efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, der beregner finansieringsbidraget på grundlag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skøn over antallet af timer, der skal udbetales sygedagpenge for. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8. Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til det over- eller underskud, som det indbetalte bidrag i det senest afsluttede regnskabsår har givet i forhold til det samlede regulerede bidrag, som ifølge regnskabet for dette år skulle have været indbetalt.

Fastsættelse af finansieringsbidrag ved barsel
§ 8

Beskæftigelsesministeren fastsætter for et år ad gangen et finansieringsbidrag til dækning af arbejdsgivernes andel af de samlede udgifter til ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge, jf. § 5, stk. 5. Finansieringsbidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse. Den årsvise fastsættelse sker efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, der beregner finansieringsbidraget på grundlag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skøn over antallet af timer, der skal udbetales barselsdagpenge for. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til det over- eller underskud, som det indbetalte bidrag i det senest afsluttede regnskabsår har givet i forhold til det samlede regulerede bidrag, som ifølge regnskabet for dette år skulle have været indbetalt.

Fastsættelse af finansieringsbidrag ved jobafklaringsforløb
§ 9

Beskæftigelsesministeren fastsætter for et år ad gangen et finansieringsbidrag til dækning af arbejdsgivernes andel af de samlede udgifter til ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 5, stk. 6. Finansieringsbidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse. Den årsvise fastsættelse sker efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, der beregner finansieringsbidraget på grundlag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skøn over antallet af timer, der skal udbetales ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb for. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til det over- eller underskud, som det indbetalte bidrag i det senest afsluttede regnskabsår har givet i forhold til det samlede regulerede bidrag, som ifølge regnskabet for dette år skulle have været indbetalt.

Fastsættelse af finansieringsbidrag til Lønmodtagernes Garantifond
§ 10

Lønmodtagernes Garantifond fastsætter for et år ad gangen et finansieringsbidrag til dækning af fondens udgifter, jf. § 5, stk. 7. Finansieringsbidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2 Lønmodtagernes Garantifond beregner finansieringsbidraget på grundlag af et skøn over udbetalinger til dækning af krav på løn m.v., nødvendige reserver med fradrag af dividende- og renteindtægter det følgende år. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 3 Finansieringsbidraget, jf. stk. 2, reguleres med et beløb, der svarer til over-/underskuddet af de indbetalte skønnede finansieringsbidrag i forhold til de faktiske afholdte finansieringsbidrag i det senest afsluttede regnskabsår.

Beregning
§ 11

Arbejdsmarkedets Tillægspension står for beregning af finansieringsbidrag fra private arbejdsgivere.

Stk. 2 Der indgås skriftlig aftale mellem på den ene side Beskæftigelsesministeriet og Lønmodtagernes Garantifond og på den anden side Arbejdsmarkedets Tillægspension om beregning af finansieringsbidrag samt opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag, herunder om fordeling af administrationsomkostningerne på alle ordninger. Beskæftigelsesministeriet indgår aftalen på vegne af staten vedrørende de til enhver tid omfattede statslige ressortmyndigheder.

§ 12

Arbejdsgiveren skal betale et fuldt års finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven).

Stk. 2 Finansieringsbidraget beregnes hvert kvartal på grundlag af det samlede ATP-bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders beregningsperiode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidraget vedrører, jf. stk. 5. Arbejdsgiveren skal således betale et fuldt kvartals finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt kvartals ATP-bidrag.

Stk. 3 Den kvartalsmæssige beregning efter stk. 2 sker ved, at det samlede ATP-bidrag, der er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders beregningsperiode efter stk. 5, divideres med satsen for et fuldt kvartals ATP-bidrag i bilag 1. Beregningsresultatet (for antal fuldtidsbeskæftigede) afrundes til nærmeste to decimaler og ganges med satsen for finansieringsbidrag i bilag 1. Satser gældende for det kvartal, som det modtagne ATP-bidrag vedrører, finder anvendelse ved beregningen, jf. 1. og 2. pkt.

Stk. 4 For en arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal (beregningsperiode), jf. stk. 5, registreres som afgiftspligtig efter momsloven eller lønsumsafgiftsloven, beregnes finansieringsbidraget forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem den afgiftspligtige periode og hele kvartalet. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver afmeldes som afgiftspligtig i løbet af et kvartal.

Stk. 5 Finansieringsbidraget beregnes kvartalsvis på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget af arbejdsgiveren i de perioder, der fremgår af bilag 1.

Stk. 6 Finansieringsbidrag opkræves og indbetales efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Kapitel 2 Forskellige bestemmelser
Klageadgang
§ 13

Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension om finansieringsbidragspligt og beregning af finansieringsbidrag, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28.

Udarbejdelse af bilag
§ 14

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan hvert år udarbejde bilag til denne bekendtgørelse, som indeholder de årsvise satser, som beskæftigelsesministeren og Lønmodtagernes Garantifond fastsætter som nævnt i denne bekendtgørelses §§ 6-10.

Ikrafttræden m.v.
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for finansieringsbidrag, der beregnes på grundlag af ATP-bidrag modtaget i beregningsperioden fra den 2. marts til den 1. juni 2019 (1. kvartals finansieringsbidrag for 2019).

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag ophæves.