Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. maj 2023

Bekendtgørelse nr. 1697 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1931 af 12. oktober 2021

§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 om beregning af dagpengesatsen ophæves.

Stk. 3 Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 13, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

Stk. 4 §§ 13, 14, 17, 18, og § 20, stk. 3 og 7, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.