Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1265 af 30. oktober 2023

Beskæftigelsestillæg
§ 17

Et medlem, der indplaceres eller genindplaceres i en dagpengeperiode, har ret til et beskæftigelsestillæg, hvis pågældende opfylder betingelserne i stk. 2. Beskæftigelsestillægget betyder, at medlemmet kan få udbetalt dagpenge med op til 118,86 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70, dog højst 90 pct. af medlemmets hidtidige indtægt efter § 3.

Stk. 2 Udbetalingen af dagpenge med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, er betinget af, at medlemmet opfylder alle følgende betingelser:

  • 1) Medlemmet har været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 4 år.

  • 2) Medlemmet har haft arbejde, svarende til fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år inden for de sidste 3 år forud for indplaceringen eller genindplaceringen i en dagpengeperiode. Er medlemmet indplaceret på baggrund af et indkomstkrav i lovens § 53, stk. 2, skal medlemmet opfylde et indkomstkrav på 508.656 kr. (2023-niveau) for et fuldtidsforsikret medlem og 339.096 kr. (2023-niveau) for et deltidsforsikret medlem. Der kan pr. måned højst medregnes 21.194 kr. (2023-niveau) for et fuldtidsforsikret medlem og 14.129 kr. (2023-niveau) for et deltidsforsikret medlem. Er medlemmet genindplaceret på baggrund af et beskæftigelseskrav i lovens § 53, stk. 8, skal medlemmet opfylde et beskæftigelseskrav på 3.848 løntimer som fuldtidsforsikret medlem eller 3.120 løntimer for et deltidsforsikret medlem.

  • 3) Medlemmet har fået beregnet en dagpengesats, der overstiger 100 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70.

Stk. 3 Ved opgørelsen af indkomst- eller beskæftigelseskravet i stk. 2, nr. 2, kan perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse efter lovens § 54, jf. lovens § 53, stk. 3, nr. 4, og § 53, stk. 9, nr. 4, ikke medregnes.

Stk. 4 Et fuldtidsforsikret medlem kan få udbetalt dagpenge med beskæftigelsestillægget efter stk. 1, i op til 481 timer og et deltidsforsikret medlem kan få udbetalt dagpenge med beskæftigelsestillægget efter stk. 1, i op til 390 timer. Efter udløbet af perioden i 1. pkt. finder § 19 anvendelse.

Stk. 5 Opgørelsen af timetallet efter stk. 4, sker efter reglerne om forbrug af ydelsesperioden i bekendtgørelse om dagpengeperioden. I opgørelsen medregnes dog ikke følgende perioder:

  • 1) Perioder, hvor et medlem har fået udbetalt dagpenge fra et andet EØS-land.

  • 2) Perioder, hvor et medlem har fået udbetalt feriedagpenge efter lovens § 75 h.

  • 3) Perioder, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

Stk. 6 Retten til dagpenge med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, kan overføres til en ny dagpengeperiode inden for 3 år fra indplaceringstidspunktet, hvis timerne med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, ikke er blevet udbetalt i den indeværende dagpengeperiode. Ved indplaceringen i en ny dagpengeperiode foretages en ny beregning efter stk. 1. Opfylder medlemmet ved den nye indplacering betingelserne for et nyt beskæftigelsestillæg efter stk. 2, kan eventuelle resterende timer med beskæftigelsestillæg ikke overføres.

Stk. 7 Perioden på 3 år i stk. 6 opgøres i hele måneder og kan forlænges på grundlag af følgende perioder:

  • 1) sammenhængende perioder ud over 4 uger, hvor medlemmet har fået udbetalt sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

  • 2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og

  • 3) perioder med støtte efter barnets lov til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, jf. lov om social service og barnets lov.

Stk. 8 Ved opgørelsen efter stk. 7 finder principperne i § 9 i bekendtgørelse om dagpengeperioden anvendelse.