14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen  - ophæves den 21. august 2021 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1697 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter de krav, som et medlem skal opfylde for at få beregnet en dagpengesats, jf. lovens kapitel 9.

•••

Stk. 2 Administrationen af denne bekendtgørelse sker på grundlag af relevante oplysninger i indkomstregisteret og andre offentlige registre, jf. lovens § 90 b. Oplysningerne i de offentlige registre skal lægges til grund ved administrationen, hvis indberetningen af oplysningerne til registrene er sket i overensstemmelse med den lovgivning, som regulerer de relevante registre. Hvis det ikke er muligt at indhente relevante oplysninger i offentlige registre, eller der mangler oplysninger i registeret, eller oplysningerne er fejlbehæftede, eller oplysningerne ikke er indberettet i overensstemmelse med den lovgivning, som regulerer de relevante registre eller lignende, kan der dog lægges andre oplysninger til grund for opgørelsen af beregningsgrundlaget.

•••

Stk. 3 Beregningsgrundlaget er den indtægt, som danner grundlag for beregningen. Der henvises til §§ 3-6.

•••

Stk. 4 Beregningsperioden er den periode, der danner grundlag for beregning af en sats. Der henvises til § 7.

•••

Stk. 5 Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor a-kassen skal beregne et medlems sats, jf. § 17.

•••

Stk. 6 Indberetningstidspunktet er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysninger til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

•••

Stk. 7 Indberetningsperioden er den periode, som indberetningen efter § 4 i lov om et indkomstregister vedrører.

•••

Stk. 8 Ved årsopgørelse forstås den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag i et indkomstår.

•••

Stk. 9 Ved indkomstår forstås det kalenderår, der går forud for årsopgørelsen. Selvstændige kan dog anvende et andet indkomstår end kalenderåret. I disse tilfælde forstås der ved indkomstår det år, som den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag vedrører.

•••

Stk. 10 Dagpengesatsen er baseret på månedsvis udbetalinger, jf. lovens § 46, stk. 1.

•••

Stk. 11 Ved måneder forstås i denne bekendtgørelse kalendermåneder.

•••
profile photo
Profilside