Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 484 af 12. maj 2023

Kapitel 2 Beregningsgrundlag
§ 3

Beregning sker på baggrund af medlemmets hidtidige indtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. I beregningsgrundlaget indgår følgende:

 • 1) A-indkomst, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister.

 • 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

 • 3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse efter bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.

Stk. 2 For et medlem, der er omfattet af en beregningsperiode på 5 år efter § 7, stk. 3, sker beregning alene på baggrund af beregningsgrundlaget i stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Indtægt, som tidligere har dannet grundlag for en beregning, kan ikke indgå i en ny beregning efter stk. 1. Dette gælder dog ikke indtægt, der har dannet grundlag for en beregning efter § 20, stk. 3 og 4, og indtægt, der skal danne grundlag for en beregning efter § 21 ved overgang fra deltids- og fuldtidsforsikring eller omvendt.

Stk. 4 Beregningsgrundlaget efter stk. 1, tillægges værdien af følgende:

 • 1) Eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension af lønmodtageraktivitet.

 • 2) Værdien af eget bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19 og § 56, stk. 3 og 5.

 • 3) Beløb som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

Stk. 5 Beregningsgrundlaget efter stk. 1, fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget efter lov om et arbejdsmarkedsbidrag med værdien af den procentsats, der gælder på beregningstidspunktet.

Stk. 6 Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til beregningsgrundlaget i stk. 1, hvis indtægten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Indtægt fra beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til a-kassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget.

Stk. 7 Indtægt som, følger af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service, kan ikke indgå i opgørelsen af beregningsgrundlaget efter stk. 1.

Stk. 8 Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse og ved ændring af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens § 47, reguleres det enkelte medlems hidtidige beregningsgrundlag med samme procentsats.

§ 4

Oplysninger om indtægt, der kan medregnes til beregningsgrundlaget i § 3, indhentes følgende steder:

 • 1) A-indkomst indhentes fra indkomstregisteret. Indtægten medregnes til den måned, hvori indtægten er indberettet til indkomstregisteret. Det er uden betydning, hvis beregningsgrundlaget er optjent for en anden periode end indberetningsmåneden.

 • 2) B-indkomst indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelse i beregningsperioden, jf. dog stk. 2.

 • 3) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden.

 • 4) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden.

Stk. 2 For et medlem, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 2, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i de afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i pkt. 1, som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, medregnes i den måned arbejdet er udført, som oplyst på tro og love af medlemmet, og som dokumenteres via lønoplysninger eller lignende fra medlemmet.

Stk. 3 Indtægt efter stk. 1, nr. 2-4, medregnes til beregningsgrundlaget med 1/12 pr. måned i indkomståret. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

§ 5

Kun indtægt i en medlemsperiode kan indgå i opgørelsen efter § 3. Indtægt i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden.

Stk. 2 For medlemmer, der har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 54, og som optages i en a-kasse på grundlag heraf, kan indtægt fra arbejde, der ligger efter uddannelsens afslutning og inden optagelsestidspunktet i a-kassen, dog indgå i beregningsgrundlaget.

§ 6

Et medlem, der har været undtaget skattepligt under ansættelse i en international organisation eller på en udenlandsk diplomatisk eller konsulær repræsentation, skal uanset § 3 tage indtjeningen med ved en beregning. Det gælder også for beskæftigelse i udlandet og for beskæftigelse i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver, hvor der ikke sker indberetning af indkomst og løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Beregningsperioden
§ 7

Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Hvis der ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden foreligger indtægt i 12 måneder, jf. stk. 1, beregnes dagpengenes størrelse på baggrund af indtægten i alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder, jf. dog § 20, stk. 5. Hvis der ikke inden for de seneste 24 måneder foreligger indtægt, jf. stk. 1, beregnes dagpengene på baggrund af indtægten i en periode på 36 måneder forud for beregningstidspunktet, jf. dog stk. 3 og 4. Ved beregningen efter 1. og 2. pkt. beregnes dagpengesatsen med en individuel divisor i forhold til antal måneder med indtægt.

Stk. 3 Beregningsperioden, jf. stk. 1 og 2, opgøres dog som et gennemsnit af de 2 år med den højeste indtægt inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden for et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed, og som har optjent ret til dagpenge inden for en optjeningsperiode på 5 år efter § 22 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 4 Beregningsperioden efter stk. 1-3, kan forlænges efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, hvis der forekommer følgende forhold i en måned, og forlængelsen giver ret til en højere ydelse:

 • 1) Perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

 • 2) Perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

 • 3) Perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 5 Hvis der ikke skal foretages indberetning af indtægt, jf. § 6 og § 24, opgøres perioden, jf. stk. 1, fra den seneste udbetaling.