Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 259 af 09. marts 2023

§ 6

Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til følgende:

 • 1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Lægemiddelstyrelsen samt en aftrapningsordning for tilskud til apoteksfilialer og apoteksudsalg etableret før 1. juli 2015.

 • 2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens § 7, stk. 3, eller § 40.

 • 3) Uddannelse af farmakonomer og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende.

 • 4) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75.

 • 5) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler.

 • 6) Udgifter til transport af elektroniske recepter.

 • 7) Administration af henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler.

 • 8) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens §§ 51 og 70.

 • 9) Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, stk. 1.

 • 10) Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven.

 • 11) Honorering for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalgs afholdelse af compliance-samtale jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 15.

 • 12) Honorering for apoteker og apoteksfilialers genordinationsydelse.

Stk. 2 Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 en samlet afgift på foreløbigt 0,75 pct. af omsætningen, jf. § 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og § 3, stk. 2, og Lægemiddelstyrelsens samlede betaling af ydelser efter § 3, stk. 3, og §§ 9-23.