Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 259 af 09. marts 2023

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Liste over apoteker, som er omfattet af § 3, stk. 4
 • Relaterede bekendtgørelser

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15.

Kapitel 2 Udligning
§ 2

Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift og ydelse af tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning eksklusive moms, fratrukket rabatudgifter, af følgende:

Stk. 2 For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgift og ydelse af tilskud på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. Dette gælder også, hvor et af de apoteker, der er meddelt bevilling til, fremgår af bilag 1.

§ 3

For apotekeres betaling af afgift og modtagelse af tilskud fra apotekervæsenets udligningsordning fastsættes en beløbsgrænse på 40.213.132 kr.

Stk. 2 Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, betaler til Lægemiddelstyrelsen en omsætningsafgift på 3,6 pct. af differencen mellem beløbsgrænsen og omsætningen opgjort efter § 2.

Stk. 3 Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, ydes af Lægemiddelstyrelsen et omsætningstilskud på 3,9 pct. af differencen mellem omsætningen opgjort efter § 2 og beløbsgrænsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes ikke omsætningstilskud.

Stk. 5 Til apoteker, som ydes omsætningstilskud i medfør af stk. 3, kan tilskuddet maksimalt udgøre 1 mio. kr.

Kapitel 3 Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter
§ 4

Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgifter til apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter, jf. §§ 5 og 6, opgøres som apotekets omsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler beregnet til produktionsdyr, rabatudgifter, herunder betalinger til bestyrere af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, og tab på udestående fordringer, opgjort eksklusive moms.

Stk. 2 For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes det gebyr (dosispakningsgebyr), som apotekere med pakkefunktion modtager herfor i opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

Stk. 3 Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, medregnes omsætning af dosisdispenserede lægemidler og det gebyr (dosisekspeditionsgebyr), som apoteker modtager ved udlevering af dosisdispenserede lægemidler, i opgørelse af omsætning efter stk. 1.

Stk. 4 For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgiften til Apotekervæsenets Pensionsordning og sektorafgifter på grundlag af den samlede omsætning efter stk. 1-3 for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

§ 5

Apotekeren betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig 1,46 pct. af omsætningen, jf. § 4.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Lægemiddelstyrelsens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning.

§ 6

Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til følgende:

 • 1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Lægemiddelstyrelsen samt en aftrapningsordning for tilskud til apoteksfilialer og apoteksudsalg etableret før 1. juli 2015.

 • 2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens § 7, stk. 3, eller § 40.

 • 3) Uddannelse af farmakonomer og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende.

 • 4) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75.

 • 5) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler.

 • 6) Udgifter til transport af elektroniske recepter.

 • 7) Administration af henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler.

 • 8) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens §§ 51 og 70.

 • 9) Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, stk. 1.

 • 10) Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven.

 • 11) Honorering for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalgs afholdelse af compliance-samtale jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 15.

 • 12) Honorering for apoteker og apoteksfilialers genordinationsydelse.

Stk. 2 Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 en samlet afgift på foreløbigt 0,75 pct. af omsætningen, jf. § 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og § 3, stk. 2, og Lægemiddelstyrelsens samlede betaling af ydelser efter § 3, stk. 3, og §§ 9-23.

Kapitel 4 Øvrige afgifter
§ 7

Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger samt godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler, opgøres som apotekets bruttoomsætning ekskl. moms af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer).

Stk. 2 For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes den i stk. 1 nævnte omsætning på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

§ 8

Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen en afgift til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger samt godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler på foreløbig 5,01 pct. af omsætningen af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer), jf. § 7.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Lægemiddelstyrelsens samlede udgifter til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger som nævnt i § 20 og godtgørelse for ydelse af medicinsamtaler som nævnt i § 21.

Kapitel 5 Tilskud og godtgørelser
§ 9

Til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af en apoteksfilial i 5 år ydes et årligt tilskud på 574.473 kr. pr. apoteksfilial.

Stk. 2 Ved ophør af den 5-årige påbudsperiode, hvor der ikke af Lægemiddelstyrelsen ydes et nyt 5-årigt påbud efter apotekerlovens § 7, stk. 1, aftrappes støtten efter stk. 1 på følgende måde:

 • 1) I det første år efter ophør af påbud ydes apotekeren 50 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 2) I det andet år efter ophør af påbud ydes apotekeren 30 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 3) I det tredje år efter ophør af påbud ydes apotekeren 20 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 4) I det fjerde år efter ophør af påbud ydes apotekeren 10 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 5) I det femte år efter ophør af påbud ydes apotekeren 5 pct. af tilskuddet i stk. 1.

Stk. 3 Beregningen af den procentvise aftrapning sker i alle fem år på baggrund af det beløb, som tilskuddet efter stk. 1 udgjorde, da aftrapningen blev påbegyndt.

Stk. 4 Nedlægger eller omdanner apotekeren apoteksfilialen under aftrapningsperioden efter stk. 2, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Flytter apotekeren apoteksfilialen ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, i aftrapningsperioden, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 3 og 4, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 2.

§ 10

Til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg ydes et årligt tilskud på 80.426 kr. pr. apoteksudsalg.

Stk. 2 Ved ophør af den 5-årige påbudsperiode, hvor der ikke af Lægemiddelstyrelsen ydes et nyt 5-årigt påbud efter apotekerlovens § 7, stk. 1, aftrappes støtten efter stk. 1 på følgende måde:

 • 1) I det første år efter ophør af påbud ydes apotekeren 50 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 2) I det andet år efter ophør af påbud ydes apotekeren 30 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 3) I det tredje år efter ophør af påbud ydes apotekeren 20 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 4) I det fjerde år efter ophør af påbud ydes apotekeren 10 pct. af tilskuddet i stk. 1.

 • 5) I det femte år efter ophør af påbud ydes apotekeren 5 pct. af tilskuddet i stk. 1.

Stk. 3 Beregningen af den procentvise aftrapning sker i alle fem år på baggrund af det beløb, som tilskuddet efter stk. 1 udgjorde, da aftrapningen blev påbegyndt.

Stk. 4 Nedlægger eller omdanner apotekeren apoteksudsalget under aftrapningsperioden efter stk. 2, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Flytter apotekeren apoteksudsalget ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksudsalget er beliggende, i aftrapningsperioden, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 3 og 4, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 2.

§ 11

Til apotekere, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud pr. år:

 • 1) Liste A vagttjeneste: 1.359.253 kr.

 • 2) Liste B vagttjeneste: 815.552 kr. og yderligere 226.542 kr. ved fuld farmaceutbemanding.

 • 3) Liste C vagttjeneste: 419.103 kr.

 • 4) Nationalt døgnvagtsapotek: 2.208.787 kr.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 3, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om varetagelse af vagttjeneste, yde supplerende økonomisk støtte med op til 50 pct. af den årlige godtgørelse, jf. stk.1-4, for ekstraordinære udgifter forbundet med påbuddet, der er medvirkende til at generere et driftsunderskud, såfremt apotekeren ansøger herom. Et apotek kan alene modtage supplerende økonomisk støtte, hvis apoteket kan dokumentere, at apoteket har haft et driftsunderskud ved at varetage vagttjenesten i den åbningstid, som påbuddet omhandler. Den supplerende økonomiske støtte kan maksimalt udgøre det driftsunderskud, som apoteket kan dokumentere, at apotekeren har haft ved at varetage vagttjenesten i den åbningstid som påbuddet omhandler.

Stk. 3 Ved vurdering af, om en apoteker som følge af påbud om varetagelse af vagttjeneste skal tildeles økonomisk støtte ud over den årlige godtgørelse lægges følgende kriterier til grund:

 • 1) Om apoteket i betydeligt omfang er farmaceutbemandet i vagtperioden.

 • 2) Om apoteket er beliggende i et tyndt befolket område.

 • 3) Om apoteket sikrer god geografisk dækning af lægemiddelforsyning uden for apotekernes almindelige åbningstid.

Stk. 4 Ved tilsagn om supplerende økonomisk støtte sker tildelingen heraf for et år ad gangen.

§ 12

Apoteker eller apoteksfilialer, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste efter § 11, og som udbringer et eller flere lægemidler efter ordination fra en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud:

 • 1) Ved afstand (på vej) på 5 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 99,65 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 2) Ved afstand (på vej) over 5 km, til og med 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 275,11 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 3) Ved afstand (på vej) over 25 km, til og med 50 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 549,16 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 4) Ved afstand (på vej) over 50 km, til og med 75 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 769,14 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 5) Ved afstand (på vej) over 75 km, til og med 100 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 988,59 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 6) Ved afstand (på vej) over 100 km, til og med 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.208,57 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 • 7) Ved afstand (på vej) over 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.483,14 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

§ 13

Lægemiddelstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter apotekerloven samt for omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. apotekerlovens § 71 b, for udgifter til midlertidig drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, og ydede erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70.

§ 14

Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag.

Stk. 2 For 2023 udgør det årlige bidrag 58,7 mio. kr. plus 7,9 mio. kr. for midlertidigt øget uddannelsesoptag, som udbetales af Lægemiddelstyrelsen i månedsvis lige store rater. Der ydes i 2023 i tillæg hertil et yderligere bidrag for midlertidigt øget uddannelsesoptag på 2,5 mio. kr., som udbetales af Lægemiddelstyrelsen i månedsvis lige store rater.

§ 15

Til apotekere, der ansætter farmakonomelever, ydes et tilskud.

Stk. 2 Tilskuddet afhænger af hvor langt eleven er i uddannelsen således, at:

 • 1) der for 1. årselever ydes et tilskud på 60.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august,

 • 2) der for 2. årselever ydes et tilskud på 24.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august, og

 • 3) der for 3. årselever ydes et tilskud på 8.000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august.

§ 16

For apotekers udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, udbetales for hver udfyldt attest 50 kr. ekskl. moms.

§ 17

For apotekers ekspedition af dosisdispenserede lægemidler ydes et tilskud på 6 kr. ekskl. moms pr. ekspedition af dosisdispenserede lægemidler til 14 dage til udleveringsapoteket, foruden det gebyr der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 18

Til dækning af apotekers udgifter til administration, herunder betalingsaftaler knyttet hertil, af henstandsordningen for kronisk syge ydes et tilskud på 30 kr. ekskl. moms pr. borger pr. måned, som apotekeren har lavet aftale om en henstandsordning med, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for kronisk syge.

Stk. 2 For tab som led i henstandsordningen for kronisk syge kan apotekere i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, modtage godtgørelse for tab af tilgodehavender som følge af henstandsordninger.

Kapitel 6 Øvrige tilskud
§ 19

For hver receptpligtig lægemiddelpakning apotekere ekspederer ydes et tilskud på 1,50 kr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr.

§ 20

For hver medicinsamtale, som apotekere yder, jf. bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek, modtager apotekeren 160 kr. ekskl. moms pr. samtale.

Stk. 2 For hver compliance-samtale, som apotekere yder, jf. bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek, modtager apotekeren 160 kr. ekskl. moms pr. samtale.

§ 21

For apotekeres og apoteksfilialers genordination af visse lægemidler efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1, ydes et tilskud på 18,63 kr. ekskl. moms, foruden det gebyr, der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 22

For apotekernes ydelse af Tjek på Inhalation ydes 64 kr. ekskl. moms pr. ydelse.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan beslutte, at honoraret pr. ydelse justeres af hensyn til iagttagelse af finanslovsbevillingen § 16.21.50. Beslutning herom meddeles til Danmarks Apotekerforening.

Kapitel 7 Afregning af afgift og tilskud
§ 23

Bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, samt foreløbige afgifter som nævnt i §§ 5, 6 og 8 afregnes månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i §§ 2, 4 og 7.

Stk. 2 Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apoteker til de gældende foreløbige satser i §§ 3-5 og 8, jf. dog stk. 5. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt.

Stk. 3 Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

Stk. 4 Til brug for beregning af bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, og betaling af foreløbige afgifter efter §§ 5, 6 og 8 skal apotekerne elektronisk indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. §§ 2, 4 og 7, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

§ 24

Udbetaling af tilskud efter §§ 9-12, 16-17 og 19-22 sker månedligt.

Stk. 2 Ved indehaverskifte i årets løb beregnes tilskud for den nye indehaver på basis af oplysninger efter indehaverskiftet.

Stk. 3 Til brug for beregning af tilskud skal apotekerne elektronisk indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning og andre aktivitetsoplysninger på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

Stk. 4 For tilskud efter § 15 og § 18, stk. 2, udbetales tilskuddet på baggrund af indberettede oplysninger fra apotekeren til Lægemiddelstyrelsen. Tilskuddet vil komme til udbetaling fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 25

På baggrund af de indberettede oplysninger om betaling af afgift og ydelse af tilskud, jf. §§ 23-24, modtager apotekeren for apoteker med tilknyttede enheder omkring den 15. i den efterfølgende måned en samlet opgørelse over indbetaling af afgift og modtagne tilskud.

Stk. 2 Overstiger afgiften de modtagne tilskud, jf. stk. 1, skal apotekeren indbetale beløbet på en af Lægemiddelstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

Stk. 3 Overstiger de modtagne tilskud afgiften, jf. stk. 1, vil apotekeren få beløbet anvist fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 26

Endelig afregning af afgifter og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af apoteksregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af apoteksregnskabet for den pågældende driftsperiode.

Stk. 2 For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter apoteksregnskabets indsendelse.

Stk. 3 For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter apoteksregnskabets modtagelse.

Stk. 4 Ved den endelige afregning af afgifter og tilskud, jf. stk. 1, skal Lægemiddelstyrelsen for regnskabsåret 2022 lægge satsen i § 17 til grund for tilskud til ekspedition af dosisdispenserede lægemidler.

Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
§ 27

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1365 af 27. september 2022 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. ophæves.