14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Kapitel 4

Faste kredsløb til beredskabsmæssige formål

§10 Bestilling og idriftsættelse af kredsløb
Enhver beredskabsaktør kan bestille faste kredsløb til beredskabsmæssige formål hos en erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der udbyder sådanne kredsløb.

Stk. 2 En beredskabsaktør, som er en privat virksomhed eller institution, og som ønsker at bestille et fast kredsløb til beredskabsmæssige formål i henhold til denne bekendtgørelse, skal på udbyderens anmodning dokumentere, at det bestilte kredsløb er beredskabsmæssigt relevant i forbindelse med virksomhedens eller institutionens varetagelse af opgaver for en offentlig myndighed eller institution.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan efter anmodning fra udbyderen eller bestilleren af kredsløbet træffe afgørelse om, hvorvidt et bestilt kredsløb er beredskabsmæssigt relevant, jf. stk. 2, og dermed om, hvorvidt den pågældende private virksomhed eller institution er bestillingsberettiget i henhold til denne bekendtgørelse.

§11 I forbindelse med behandling af en bestilling om etablering eller ændring af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål har udbyderen pligt til at sørge for:

  • 1) at registrere kredsløbet med et entydigt identifikationsnummer,

  • 2) at registrere de kredsløb, som bestiller angiver som vitale kredsløb, med højeste omlægningsprioritet,

  • 3) at registrere kredsløbets transmissionskapacitet og nettermineringspunkter,

  • 4) forud for arbejdets udførelse at tage kontakt til den kontaktperson hos bestilleren, der er angivet i bestillingen, med henblik på tilrettelæggelse af arbejdets udførelse, og

  • 5) at underrette bestiller, hvis bestillingen ikke kan udføres som anført i bestillingen.

Stk. 2 Udbyderen har pligt til at registrere efterfølgende nedkobling af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål.

Stk. 3 Udbyderen skal sikre, at kredsløb, hvor mindst et nettermineringspunkt er placeret i udlandet, kan identificeres ved det identifikationsnummer, som bestiller angiver.

§12 Udbyderen skal underrette den kontaktperson hos bestilleren, der er angivet i bestillingen, når bestillingen er udført.

§13 Udbyderen skal uanset anvendt teknologi etablere faste kredsløb til beredskabsmæssige formål på en sådan måde, at kredsløbene til enhver tid kan identificeres med henblik på, at der i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation kan ske prioritering af retablering af kredsløbet forud for andre kredsløb.

Stk. 2 Udbyderen skal efter påbud fra Center for Cybersikkerhed afgive oplysninger til centeret om de enkelte beredskabsaktørers faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, herunder i form af en samlet liste over alle registrerede kredsløb.

§14 Prioritering af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål
Udbyderen har i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation pligt til først at foretage retablering af de faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, som er registreret som vitale kredsløb, og derefter at foretage retablering af øvrige faste kredsløb til beredskabsmæssige formål. Retableringen af de faste kredsløb til beredskabsmæssige formål skal ske forud for øvrige retableringer.

Stk. 2 I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbyderen at prioritere retablering af nærmere bestemte faste kredsløb til beredskabsmæssige formål.

Stk. 3 I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbyderen at prioritere bestillinger om nedkobling af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål eller behandlingen i henhold til §§ 10-13 af bestillinger af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål fra nærmere angivne beredskabsaktører.

§15 Udbyderen skal sætte etablerede rådighedskredsløb i drift umiddelbart efter, at den beredskabsaktør, der har bestilt eller skal benytte kredsløbet, har anmodet herom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbyderen at prioritere idriftsættelse i henhold til stk. 1 af nærmere angivne beredskabsaktørers rådighedskredsløb.

§16 Sikkerhedsbeskyttelse af kredsløbsoplysninger
Udbyderens registre, der giver mulighed for at identificere kredsløb som værende faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, herunder registre, der indeholder oplysninger om bestillinger, aftaler og netværks- og designinformation, skal være klassificeret i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Stk. 2 Medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der skal etablere, nedkoble, foretage ændringer i eller retablere faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, skal være sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med sikkerhedscirkulæret.

profile photo
Profilside