Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 35

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) ikke udarbejder eller reviderer planmateriale som angivet i § 3, stk. 1 og 4,

  • 2) ikke fremsender planmateriale til godkendelse efter § 4, stk. 1 og 2,

  • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

  • 4) ikke overholder pålæg meddelt efter denne bekendtgørelse eller

  • 5) videregiver oplysninger, der er omfattet af § 32, til uvedkommende.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.