Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 34

Energistyrelsens afgørelser efter § 4, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, og § 28, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.