Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 22

Virksomhederne udarbejder en evaluering af større eller usædvanlige hændelser, som i væsentligt omfang har aktiveret virksomhedens beredskab. Tilsvarende udarbejder Energinet en evaluering af sådanne hændelser, og af hændelser som i væsentligt omfang har aktiveret elsektorens beredskab. Evalueringen skal angive hændelsens forløb, samarbejdet med eksterne parter, de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Evalueringen fremsendes senest 3 måneder efter hændelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan pålægge en virksomhed eller Energinet at udarbejde en sådan evaluering. Energistyrelsen kan, efter forudgående høring af virksomheden, dele hændelsesrapporten med Energinet, hvis Energistyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for, at Energinet kan udføre deres koordinerende opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis en hændelse efter stk. 1 i væsentligt omfang har afprøvet konkrete forhold, som indgår i en planlagt øvelse i virksomhedens 5-årige øvelsesplan, jf. § 21, stk. 3, og hvis denne afprøvning vurderes at have samme værdi som en planlagt øvelse, kan Energistyrelsen godkende, at den planlagte øvelse erstattes af den pågældende hændelse. En sådan godkendelse forudsætter, at der er udarbejdet en tilfredsstillende evaluering efter stk. 1.