14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, skal virksomhederne sikre,

  • 1) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af offentligt udbudte net og tjenester for elektronisk kommunikation,

  • 2) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer, og

  • 3) at anlægget har nødstrømsforsyning, som i tilfælde af strømafbrydelse sikrer anlæggets funktionalitet i perioden frem til strømforsyningens reetablering.

•••

Stk. 2 For ubemandede anlæg i klasse 1 efter § 11, stk. 1, skal virksomheden sikre anlæggene mod uautoriseret adgang gennem etablering af mekaniske og elektroniske sikrings- og overvågningsforanstaltninger. Sikringen skal omfatte en generel sikring af det samlede anlæg og om nødvendigt en særlig sikring af de væsentligste dele af anlægget. Det skal herunder sikres, at der ved sådan uautoriseret adgang omgående sendes information herom til et døgnbemandet kontrolrum eller en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral. Virksomhederne skal fastsætte en procedure for modtagelse, behandling og reaktion vedrørende sådan information og skal sikre, at dette arbejde foretages hurtigt og kvalificeret.

•••

Stk. 3 For anlæg omfattet af stk. 2 skal virksomheden etablere et system for styret adgangskontrol, hvor der tages stilling til, hvem der kan få adgang til hvilke dele af anlægget, og hvor der løbende føres log over denne adgang.

•••

Stk. 4 For anlæg omfattet af stk. 2 skal virksomheden regelmæssigt og mindst hver måned føre kontrol med, at de foranstaltninger, som er nævnt i stk. 2 og 3, er intakte og fungerer efter hensigten. Ved kontrollen skal der bl.a. foretages besigtigelser af foranstaltningerne og afprøvning af disse. I tilfælde af fejl og mangler skal disse rettes hurtigt, og årsagerne hertil skal undersøges. Virksomheden skal føre log over denne kontrol.

•••

Stk. 5 For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, som er sammenbygget med andre anlæg, skal foranstaltninger efter stk. 1-4 gennemføres uanset sammenbygningen.

•••

Stk. 6 De forhold, som er nævnt i stk. 2-4, skal være gennemført senest den 1. februar 2009.

•••
profile photo
Profilside