14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren

Kapitel 5

Beredskabsplaner

§7 Virksomhederne skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer. Planerne skal baseres på sårbarhedsvurderingerne nævnt i § 6, stk. 1, og skal koordineres med Energinets planer efter § 8. Planerne skal omfatte

 • 1) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner, som beskriver virksomhedens krisehåndtering og herunder indeholder de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger og

 • 2) eventuelt suppleret med underliggende beredskabsplaner i form af detaljerede planer, procedurer, instrukser m.m. samt sikringsplaner for konkrete anlæg, jf. § 12.

Stk. 2 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive, hvordan virksomheden planlægger at håndtere en beredskabssituation og at styre indsatsen. Formålet hermed er at sikre, at situationen normaliseres hurtigt og i videst muligt omfang, og at reducere konsekvenserne af situationen for samfundet. Krisehåndteringen skal bl.a. indeholde følgende elementer

 • 1) aktivering, etablering og drift af krisehåndteringsorganisationen,

 • 2) indhentning, behandling og fordeling af relevante informationer,

 • 3) koordinering af aktørernes handlinger og ressourceanvendelse,

 • 4) udsendelse af relevant, opdateret og samordnet ekstern information og

 • 5) ydelse af en forsvarlig operativ indsats.

Stk. 3 Beredskabsplaner efter stk. 1 skal angive følgende konkrete forhold

 • 1) virksomhedens modtagelse af oplysninger om situationen,

 • 2) virksomhedens kompetence- og beslutningsforhold af relevans for krisehåndteringen,

 • 3) virksomhedens information af relevante myndigheder, samarbejdsparter m.fl. om situationen og krisehåndteringen,

 • 4) virksomhedens muligheder for at indsætte yderligere ressourcer i krisehåndteringen i form af personale, materiel, støtte fra andre virksomheder i henhold til aftale og lign. herom og

 • 5) virksomhedens planer for fremskaffelse af kritiske reservedele fra eget lager eller fra leverandører.

§8 Energinet skal udarbejde en sektorberedskabsplan for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark. Planen skal koordineres med den tilsvarende sektorberedskabsplan for naturgas. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer.

Stk. 2 Sektorberedskabsplanen efter stk. 1 skal angive, hvordan Energinet for elsektoren som helhed planlægger at håndtere en beredskabssituation på en koordineret måde, herunder sikring af en samordnet situationsopfattelse hos virksomhederne i elsektoren. Denne plan skal indeholde relevante dele af de forhold, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3.

§9 Netvirksomheder skal, f.eks. gennem særskilte informationsplaner, sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser i fornødent omfang informerer myndigheder inkl. politimyndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, pressen og offentligheden i øvrigt om egen virksomhed. Informationen skal i muligt omfang indeholde oplysning om strømafbrydelsens forventede omfang og varighed, dens håndtering, tidspunkter for yderligere information samt rådgivning om elforbrugernes muligheder for at klare sig uden strøm.

Stk. 2 Energinet skal gennem en særskilt informationsplan sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser og andre større hændelser i fornødent omfang informerer myndigheder, pressen og offentligheden i øvrigt om den samlede, overordnede situation for elforsyningen, jf. også § 15, stk. 2. Energinet skal i sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, angive, hvordan fremsendelsen af information fra netvirksomheder og produktionsvirksomheder til Energinet organiseres, jf. § 31, samt hvordan denne information koordineres med virksomhedernes information efter stk. 1.

§10 Beredskabsplaner efter §§ 7 og 8 skal sikre, at virksomheder med anlæg i klasse 1 og 2, jf. § 11, stk. 1, i en beredskabssituation hurtigt kan gennemføre sikkerhedsberedskabsforanstaltninger efter den nationale beredskabsplan som led i den nationale krisehåndtering.

Stk. 2 Energistyrelsen skal udarbejde en vejledning om de praktiske muligheder for virksomhedernes gennemførelse af konkrete sikkerhedsberedskabsforanstaltninger.

profile photo
Profilside